EEZ02E

Ekonomika podniků

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 13
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je vybavit absolventy nezbytnými znalostmi a dovednostmi k zabezpečení optimální ekonomické strategie podniku v podmínkách tržní ekonomiky, formování budoucího podnikatele.
Základními formami jsou přednášky,praktická cvičení a semináře. Vybraná témata budou vyučována v PC učebnách.

Kmenová literatura

1Rosochatecká a kol.: Ekonomika podniků, ČZU,1995, 1999,2007
2Rosochatecká E.,Tomšík K: Cvičení z ekonomiky podniku ČZU 1999,2007
3Synek M. a kol. Podniková ekonomika, C.H. Beck, 1999
4Valach J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, VŠZ Praha 1995
5Fotr J.: Příprava a zhodnocení podnikatelských projektů, Grada 1996
6Synek a kol.: Manažerská ekonomika, VŠZ Praha 1997
7Král B. a kol. Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektum 1997
8Freiberg F.: Finační controlling,Praha 1997
9Rosochatecká E., Šilhavá V.: Podnik a podnikání v APK,IVV MZe Praha 1992
10Zákony - zákoník práce, zákon a mzdě a platu, živnostenský zákon, obchodní zákoník

Doporučená Literatura

1Rosochatecká a kol.: Ekonomika podniků, ČZU Praha ,2009, ISBN 978-80-213-1682-9
2Rosochatecká E.,Gebeltová Z.,Tomšík K: Cvičení z ekonomiky podniku, ČZU Praha 2007,ISBN978-80-213-1470-2
3Synek a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing Praha,2007, ISBN 978-80-247-1992-4
4Valacha kol.: Finanční řízení podniku, Ekopress Praha,2001, ISBN 80-86119-21-1
5Král B. a kol. Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektum 1997,ISBN 80-7175-060-3
6Grúnwald,R.,Holečková,J.: Finanční analýza a plánování podniku, Ekopress,2007,ISBN978-80-86929-26-2