EJEH7E

Obchodní právo - PAAHK

KPrGarant předmětu: JUDr. Eva Kadlecová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 8
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk, Občanské právo
Popis, cíl a formy výuky:Jde o stručný výklad a aktivní osvojení vybraných problémů obchodního práva. Cílem je naučit studenty orientovat se v právní úpravě zejména majetkových a dalších vztahů souvisejících s podnikáním, dále vyjadřovat se v běžné právní terminologii, porozumět souvislostem obchodního práva s jinými právními odvětvími, osvojovat si samostatně právní informace a analyzovat právní problémy. Studijní materiály doplňující výuku a literaturu jsou studentům zpřístupňovány elektronicky.

Kmenová literatura

1Marek K., Smluvní obchodní právo kontrakty, Masarykova univerzita, Brno 2007
2Śvarc a kol. Základy obchodního práva, Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, s.r.o Plzeň 2009.

Doporučená Literatura

1 Švarc Zb. a kol., Základy obchodního práva, 2. přeprac vyd., Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk s.r.o.. Plzeň 2009