ERE82E

Interní audit a controlling v řízení PaE KS

KRGarant předmětu: Ing. Pavla Římovská

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8. 10.
Hodin přednášek/semestr: 12
Hodin cvičení/semestr: 6
Exkurze:0
Zkouška: písemná, ústní obhajoba projektu
Předpoklady:Teorie řízení, Ekonomika podniků,Obecná ekonomie, Informatika I.,II., Účetnictví I.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky předmětu je získání a osvojení základních znalostí z oblasti moderních nástrojů řízení a vývojových trendů v řízení, orientovaných na interní audit a controlling. Ucelený soubor poznatků představuje základ pro studium navazujících předmětů zejména z oblasti strategického managementu, včetně plánování a rozhodování i finančního řízení podniků.
Základní formou výuky jsou přednášky, cvičení v PC laboratoři a semináře. V rámci cvičení jsou využívány běžné uživatelské i specializované výpočetní programy. Studenti jsou metodicky vedeni při získávání a zpracování podkladů pro tvorbu samostatných diskusních příspěvků a skupinové projektové studie. Semináře k vybraným tématickým okruhům probíhají za účasti externích specialistů v oboru.

Kmenová literatura

1Dvořáček,J.: Interní audit a kontrola. C.H.BECK. Praha, 2000
2Dvořáček,J., Bonk,P.: Standardy pro profesionální praxi interního auditu.ČIIA.Praha,1996
3Raffegeau,J. et al.: Finanční audit.EDITIO Q,Presses Universitaires de France,1992
4Sardi, A. : Vnitřní bankovní audit.Editio Q, Nakladatelství HZ, s.r.o., Praha,1996
5Nenadál,J., Noskievičová,D.,Petříková,J.,Tošenovský,J.: Moderní systémy řízení jakosti.MANAGEMENT PRESS.Praha,2002
6Římovská,P.: Interní audit a controlling. CREDIT.PEF ČZU Praha,2002
7Eschenbach,R. a kol.: Controlling. ASPI Publishing. Praha,2000
8Vollmuth, J.H.: Controlling - Nový nástroj řízení. PROFESS CONSULTING s.r.o.,Praha, 1998
9Vollmuth,J.H. : Nástroje controllingu od A do Z. PROFESS CONSULTING s.r.o.,Praha, 1998
10Freiberg,F.: Finanční controlling, Koncepce finanční stability firmy. MANAGEMENT PRESS. Praha, 1996
11Steinöcker,R.: Strategický controlling. BaBtext, s.r.o., Praha, 1992
12Vysušil,J., Kegler,L.: Controlling 2000 n. 2001. PROFFES CONSULTING s.r.o.,Praha 2000 n. 2001
13Vysušil,J., Kavan,M.: Controllingové integrační metody. MONTANEX, a.s., Ostrava,1999
14Fibírová,J.: Reporting, moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. GRADA Publishing,s.r.o., Praha,2001
15Ogerová,B.; Fibírová,J.: Řízení nákladů, HZ Editio. Praha, 1998

Doporučená Literatura

1Russell-Jones,N.: Management změny. Portál, s.r.o. Praha, 2006
2Šmídek,F.: Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě. Grada Publishing,a.s. Praha, 2007
3Whitmore,J.: Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Management Press. Praha,2005
4Nenadál,J.: Měření v systémech managementu jakosti. Management Press. Praha, 2001
5Truneček,J. a kol.: Interní manažerský audit. Professional Publishing. Praha,2004
6Švejda,P. a kol.: Inovační podnikání. Asociace inovačního podnikání. Praha,2007
7Vrana,I., Richta,K.: Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů.Praktická příručka pro podnikové manažery. Grada Publishing,a.s. Praha,2006