EHA71E

Sociologie venkova a zemědělství KS

KHVGarant předmětu: prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 2.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:všeobecný přehled (historie, ekonomie, filosofie)
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o sociologii, o způsobu sociologického myšlení a jeho významu pro praktický každodenní i odborný život a to především v oblasti zemědělství a na venkově. Proto jsou studenti vedeni k pochopení postavení venkova a zemědělství v soudobé společnosti, jsou jim přiblíženy sociální jevy a procesy probíhající na českém venkově a v zemědělství v nedávné minulosti, současnosti a s ohledem na budoucnost (kolektivizace, urbanizace, globalizace). Tyto záležitosti jsou též zasazeny do problematiky rozvoje venkova, tak jak je chápána v ČR a v EU. Formy výuky spočívají v přednáškách, které mají interaktivní charakter, a v domácí přípravě studentů ke zkoušce.

Kmenová literatura

1Berger, P. L. 1991. Pozvání do sociologie. Praha: FMO.
2Bláha, I. A. 1925. Sociologie sedláka a dělníka. Praha
3Bonnano, A at al. 1994. From Columbus to ConAgra. (The Globalization of Agriculture and Food). University Press of Kansas
4Buttel, F., Newby H. (eds). 1980. The Rural Sociology of the Advanced Societies (Critical Perspectives). Montclair: Allanheld, Osmun & Co
5Rambaud, Placide. 1969. Société rurale et urbanisation. Paris: Éditions du Seuil.

Doporučená Literatura

1Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1995.
2Giddens, A. 1999. Sociologie. Argo.
3Hudečková, H., Lošťák, M. 1995. Sociologie I (Úvod do sociologie a sociologie venkova). Praha PEF ČZU.
4Hudečková, H., Lošťák, M. 1998. Sociologie II. Praha: PEF ČZU
5Hudečková, H., Lošťák, M. 2002. Sociologie a její aplikace v regionálním/rurálním rozvoji. Praha: PEF ČZU
6Majerová, V. a kol. 2000. Sociologie venkova a zemědělství. Praha: PEF ČZU.