EED15E

Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů EAD

KEGarant předmětu: doc. Ing. Michal Malý, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:absolvování předmětu Obecná ekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získat představu o ekonomických možnostech jednotlivých odvětví zemědělské výroby, a to v oblasti zemědělské prvovýroby, oběhu surovin a zpracování na finální spotřebitelské výrobky, připravit studenty pro jejich působení nejen v podnicích zemědělské prvovýroby, ale i v oblasti zpracování zemědělské suroviny a jejich prodeje. Při výuce bude využito počítačové učebny.

Kmenová literatura

1Greenaway D., Morgan C.V., The Economics of Commodity Markets Edward Elgar Publishing Inc.Northamphon, USA 1999
2Komoditní studie MZeČR dle odvětví
3Výzkumné zprávy odvětvových výzkumných ústavů a odborná komoditní časopisecká literatura
4Zákony upravující podnikání v jednotlivých odvětvích
5Statistické ročenky ČR a FAO

Doporučená Literatura

1Peterová, J.:Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů, ČZU, Praha ,2001 (elektronicky aktualizovaná)
2Peterová, J. a kol.: Cvičení z ekonomiky výroby a zpracování zem produktů, ČZU Praha, 2005
3Komoditní studie MZeČR dle odvětví