DEIX12Y

Systémové inženýrství

KIIGarant předmětu: prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu
Předpoklady:absolvent magisterského studia
Popis, cíl a formy výuky:Seznámit posluchače s metodologickým aparátem pro řešení problémů uspořádání a řízení objektů, procesů a informační podporu organizací. Předmět poskytne představu o postupech tvorby informačních systémů.
Přednáškách popíší různé typy životního cyklu systému a způsob rozdělení projektu informačního systému na etapy: plánování informační strategie, datová a funkční analýza, návrh IS a implementace IS. Pozornost se soustředí na formální techniky popisu různých aspektů reálného světa.


Kmenová literatura

1J. Martin: Information Engineering 1.-3. díl Prentice Hall, 1991
2J. Martin a C. Mc Clure: Structured Techniques. Prentice Hall, 1988
3J. Martin: Action Diagrams. Prentice Hall, 1989
4P.O. Flaatten a kol.: Foundations of Business Systems. Dryden Press, 1991
5S. Mc Menamin a J. Palmer: Essential Systems Analysis. Prentice Hall, 1984
6H. Jílková a I. Stanovská: Strukturované postupy a analýzy a návrhu informačních systémů. Esprit, 1992

Doporučená Literatura

1J. Martin: Information Engineering 1.-3. díl Prentice Hall, 1991
2J. Martin a C. Mc Clure: Structured Techniques. Prentice Hall, 1988
3J. Martin: Action Diagrams. Prentice Hall, 1989
4P.O. Flaatten a kol.: Foundations of Business Systems. Dryden Press, 1991
5S. Mc Menamin a J. Palmer: Essential Systems Analysis. Prentice Hall, 1984
6H. Jílková a I. Stanovská: Strukturované postupy a analýzy a návrhu informačních systémů. Esprit, 1992