DERE06Y

Personální řízení

KRGarant předmětu: Ing. Mgr. Daniel Toth, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní + obhajoba projektu
Předpoklady:Znalosti oboru na magisterské úrovni.
Popis, cíl a formy výuky:Cíl předmětu spočívá v osvojení vědeckého pohledu na lidské zdroje v organizacích a na využívání lidského potenciálu.
Těžištěm výuky je samostatné studium rozsáhlého souboru vědecké a odborné literatury. Je doplněno o vyžádané konzultace k problémovým otázkám, popř. k fakultativnímu písemnému projektu.

Kmenová literatura

1Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2002
2Belcourt, M., Wright, P. C.: Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Praha: Grada Publishing, 1998
3Byars, L.L., Rue, L.W.: Human Resource Management. Illinois: Homewood, 1987
4Hagemannová, G.: Motivace. Praha: Victoria Publishing, a. s., 1995
5Hall, D.T.: Career Development in Organization. San Fracisco: Josey, 1986
6Jírová, H.: Trh práce a politika zaměstnanosti. Praha: VŠE, 1999
7Kahle, B., Stýblo, J.: Praktická personalistika. Zaměstnanec - zaměstnavatel - stát. Vztahy - práva - povinnosti. Praha: Pragoeduca, 1994
8Kleibl, J., Dvořáková, Z., Šubrt, B.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2001
9Milkovich, G.T., Boudreau, J.W.: Personnel/Human Resource Management. BPI/IRWIN 1988
10Nakonečný, M.: Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha: Management Press, 1992
11Němec, O.: Lidské zdroje na trhu práce. Praha: VŠE, 2002
12Provazník, V. a kol.: Psychologie pro ekonomy. Praha: Grada Publishing, Praha 1997
13Tomeš, I., Tkáč, V.: Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy. Praha: Prospektrum, 1993
14Veber, V.: Pracovní prostředí. Praha: Práce, 1982
15Wether, W. B., jr., Davis, K.: Lidský faktor a personální management. Praha: Victoria Publishing, a. s., 1992

Doporučená Literatura

1Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, a. s., 2002
2Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha: Prospektrum, 1994
3Foot, M., Hook, C.: Personalistika. Praha: Computer Press, 2002
4Horalíková, M.: Personální řízení. Praha: PEF ČZU, 2006
5Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2001
6Stýblo, J.: Moderní personalistika. Trendy, inspirace, výzvy. Praha: Grada Publishing, 1999
7Walkner, A. J. a kol.: Moderní personální management. Nejnovější trendy a technologie. Praha: Grada Publishing, a. s., 2003