DERE04Y

Komunikace v řízení

KRGarant předmětu: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: ústní
Předpoklady:Znalosti oboru na magisterské úrovni
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je osvojení si podstaty mezilidské komunikace v podmínkách manažerských vztahů. Je zaměřen na pochopení principů sociální komunikace, na obsah i formy sdělování.
Komunikační znalosti manažera jsou základní podmínkou k realizaci jeho interpersonální role. Výběr formy sdělení i komunikačních kanálů musí zajistit požadovanou kvalitu sdělované řídící informace. Proto jsou součástí předmětu i otázky týkající se faktorů efektivní
manažerské komunikace i možností jejího ohrožení.

Kmenová literatura

1Donnelly, J.H., Gibbon, J.L., Ivanichevich, J.M., Management, Grada Publishing, 1997
2Fiedler, J., Komunikace v řízení, ČZU Praha, 2000
3Hurst, B., Encyklopedie komunikačních technik, Grada Publishing, 1994
4Khelerová, V., Komunikační dovednosti managera, Grada Publishing, 1995
5Koontz,H., Weihrich,H., Management, Victoria Publishing, 1993
6Křivohlavý,J., Jak si navzájem lépe porozumíme, Praha, Svoboda, 1988
7Lewis,D., Tajná řeč těla, Victoria publishing, 1993
8Mc Lagan,P., Krembs,P., Komunikace na úrovni, Management Press, 1998
9O‘ Rourke,J.S., Management Communication, Pearson Prentice Hall, ISBN 0-13-186012-7
10Watzlawick,P., Bavelasová,J.B.,Jackson,D.D., Pragmatika lidské komunikace, Konfrontace 1999
11Wether,W.B.jr., Davis,K., Lidský faktor a personální management, Victoria Publishing, 1992
12Watzlawick,P., Bavelasová,J.B.,Jackson,D.D., Pragmatika lidské komunikace, Konfrontace 1999

Doporučená Literatura

1Donnelly, J.H., Gibbon, J.L., Ivanichevich, J.M., Management, Grada Publishing, 1997
2Fiedler, J.: Komunikace v řízení. Skripta. Praha: PEF ČZU, 2000
3Hurst, B.: Encyklopedie komunikačních technik. Praha: Grada, 1994
4Khelerová, V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada Publishing, s. r. o., 1995
5Koontz,H., Weihrich,H., Management, Victoria Publishing, 1993
6Křivohlavý,J., Jak si navzájem lépe porozumíme, Praha, Svoboda, 1988
7Lewis,D., Tajná řeč těla, Victoria publishing, 1993