ERE37E

Marketing SYI

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Statistika, Základy managementu
Popis, cíl a formy výuky:Cílem je, aby si studenti osvojili základy z oblasti marketingu, které jim umožní výběr koridoru v magisterském stupni studia. Studenti by měli znát proces marketingového řízení, používané metody a postupy a strukturu marketingového mixu podniku.

Kmenová literatura

1Foret, M.: Marketingový výzkum, - jak poznat své zákazníky. Grada, 2003.
2Komárková R., Rymeš, M., Vysekalová, J., Psychologie trhu, Grada 1998
3Kotler,P.: Marketing management, GRADA, 2001
4Lyková, Jana, : Marketingový audit a kontrola, Grada, Praha 2000
5Meffert: Marketing management, Grada, 1996.
6Odborná periodika - Strategie, Marketing a media, Marketing magazine atd.
7Přibová, M.: Marketingový výzkum v praxi. Grada, 1997.
8Přibová, M., Tesar, G. a kolektiv: Strategické řízení značky, případové studie. PROFESSIONAL PUBLISHING, 2003.
9WWW stránky věnované marketingové problematice
10BOUČKOVÁ, J.: Marketing. 1. vyd. Praha, C.H.Beck, 2003.
11Vodáček,L.,Vodáčková,O.: Moderní management v teorii a praxi. Management Press. Praha 2006
12Vlček,R.: Hodnora pro zákazníka. Management Press.NT Publishing, s.r.o. Praha 2002
13Truneček,J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti.Professional Publishing. prahah,2004
14Kotter,J.P.: Vedení procesu změny. Management Press. Praha, 2000

Doporučená Literatura

1McCarthy, E. Jerome. Perrault Wiliam, D., Jr. : Základy marketingu, Victoria Publishing, Praha 1995
2Přibová, M., Mlynářová, L., Hindls, R., Hronová, S., Strategické řízení značky , Ekopress, Praha 2000
3Kotler, Philip, : Marketing management, Grada, Praha 1999
4Lyková, Jana, : Marketingový audit a kontrola, Grada, Praha 2000
5Komárková R., Rymeš, M., Vysekalová, J., Psychologie trhu, Grada 1998
6Odborná periodika věnovaná jproblematice marketingu. Např. Strategie, Marketing a media (tyto tituly lze nalézt i na internetu na příslušné adrese) Marketing magazine atd.
7WWW stránky věnované marketingové problematice