EAE28E

Tvorba a SW zpracování projektů

KSIGarant předmětu: doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:základní znalosti matematiky, informatiky a kancelářského softwaru MS
Popis, cíl a formy výuky:Orientace v základních postupech projektového řízení,jejich matematickém zázemí, podpůrných metodách z oblasti operačního výzkumu a jejich softwarové podpory. Klasické přednášky a počítačové projekty.

Kmenová literatura

1Dolanský V., Měkota V., Němec V.: Projektový management, Grada Publishing, Praha 1996
2Kališ,J.:Řídíme projekty s programem Microsoft Project 2002, Computer Press, Praha 2002
3Kerzer H. : Project Management: A system Approach to Planning, Scheduling and Controlling. John Wiley & Sons, New York, 2000
4Taha H.A.: Operations Research, Macmillan, New York. 2002
5Turban, E., Aronson, J., Decision Support Systems and Inteligent Systems, Prntice Hall, New Jersey, 2001

Doporučená Literatura

1Šubrt, T., Langrová, P.: Systémová podpora projektů. ČZU Praha 2003
2Kališ, J.:Řídíme projekty s programem Microsoft Project 2002, Computer Press, Praha 2002
3Internet: http://orms.czu.cz
4Internet: http://www.projektoverizeni.cz
5Internet: http://www.projectmanagement.com