EEE17Z

Hodnocení podnikatelské činnosti

KEGarant předmětu: prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:absolvování předmětu Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je naučit studenty reálně a prakticky posuzovat úspěšnost či neúspěšnost podnikatelské činnosti firmy.
Dále na základě tohoto zhodnocení naučit studenty posuzovat příčiny, které k danému ekonomickému výsledku vedly
a jak tedy podnikatelskou činnost zaměřit dále. Předmět je zajišťován formou přednášek a cvičení. Vybraná témata budou
vyučována v PC učebnách.

Kmenová literatura

1Freiberg F.: Finanční controlling, koncepce finanční stability firmy Management Press, Praha 1996
2Fibírová J.: Reporting, moderní metoda hodnocení výkonnosti firmy, Grada Publishing, 2001
3Mařík M.,Maříková P: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku-ekonomická přidaná hodnota, tržní přidaná hodnota, Ekopress 2001
4Sedláček J.: Účetní data v rukou managera-finanční analýza v řízení firmy Computer Press, Praha 2001
5Macík K.: Účetnictví pro managerskou praxi, Grada Publishing 2000
6Macík K.: Kalkulace nákladů-základ podnikového controlingu Montanex, Ostrava 1999

Doporučená Literatura

1Boháčková I., Brožová I., Mach J.:Cvičení z hodnocení podnikatelské činnosti, PEF ČZU v Praze 1998