EPE04E

Chování člověka v krizových situacích

KPsGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a kombinovaná zkouška
Předpoklady:biologie (fyziologie člověka), psychologie, sociologie
Popis, cíl a formy výuky:Základem tématu je důsledný víceoborový metodologický přístup k teoretickému řešení zátěžové problematiky, který umožňuje důsledně přistupovat k popisu i intervenčním zásahům v této oblasti, a to jak v teoretické, tak v aplikační rovině konkrétních krizových situací. Obsahuje proto základní penzum znalostí z oborů přírodovědných, psychologických i společenskovědních, které ve vzájemném prokomponovaném souhrnu mohou poskytnout dostatek vyčerpávajících odpovědí na otázky, které se staly v současné civilizované společnosti životními nebezpečími, srovnatelnými svými důsledky s epidemiemi. Ve spolupráci se specialisty uvedených oborů, za použití interaktivního způsobu komunikace mezi pedagogy a oborovými specialisty bude výuka vedena k cíli samostatné využitelnosti získaných poznatků v následné profesní praxi posluchačů.
Cílem předmětu je získání znalostí o podstatě, pojetí a klasifikaci krizí, problematice krizového managementu, metodách směřujících k eliminaci možných selhání člověka. Získání přehledu o příčinách, podmiňujících existenci této discipliny - zátěži, stresu, odolnosti, adaptaci na zátěž a o dalších příčinných souvislostech - výkonnosti, možných selháních a jejich eliminaci v kritických situacích lidského života, u jedince a lidské skupiny. Součástí je i seznámení s patologií krize, zásadami krizové intervence a aplikacemi v řídící praxi. V rámci předmětu jsou uplatňovány jak teoretické poznatky, tak praktické demonstrace vlivu různých stresorů, působení zvládacích mechanismů a možností prevence stresového účinku, tak terénní i demonstrační šetření (mj. i v rámci semestrálních prací).

Kmenová literatura

1Kebza, V. Chování člověka v krizových situacích. Praha, PEF CZU 2009.
2Frankenhauser, M. A psychological framework for research of human stress. In: Appley, M. H., Trumbull, R. (Eds.). Dynamic of Stress. New York: Plenum Press, 1985
3Charvát, J. Život, adaptace, stres. Praha: Avicenum, 1970
4Lazarus, R. S. Psychological Stress and the Coping Processes. New York: Mc Graw-Hill, 1966
5Selye, H. Stress without Distress. Moscow: Progress, 1982
6Selye, H. The Stress of Life. New York: Mc Graw-Hill, 1956
7Lazarus, R. S. Toward better research on stress and coping. American Psychologist 55, 2000
8Kebza, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha, Academia, 2005.
9Špatenková, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha, Grada 2004.
10Bonano, G. A. Loss, trauma, and human resilience. Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? American Psychologist 59, 2004, 20 - 28.
11Connor, K. M. Assessment of resilience in the aftermath of trauma. Journal of Clinical Psychiatry 67, 2006, 46 - 49.
12Daniel, S. Psychická záťaž v laboratórnych podmienkach. Bratislava: Veda, 1984

Doporučená Literatura

1Charvát, J. Život, adaptace, stres. Praha: Avicenum, 1970
2Lazarus, R. S. Psychological Stress and the Coping Processes. New York: Mc Graw-Hill, 1966
3Selye, H. Stress without Distress. Moscow: Progress, 1982
4Selye, H. The Stress of Life. New York: Mc Graw-Hill, 1956
5Schreiber, V. Lidský stres. Praha: Academia, 2000
6Kebza, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005.
7Špatenková, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2004.