EEE53E

Agrární a strukturální politika-VSRR

KEGarant předmětu: prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:ukončený bakalářský stupeň
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s principy strukturální politiky na úrovni národního hospodářství a s jejími projevy a dopady na regionální úrovni.Podrobněji se zaměřuje na vybrané odvětví a to především na agrární, průmyslovou, dopravní a energetickou politiku.Dalším cílem je seznámení se s principy strukturální politiky EU a jejich využitím po vstupu ČR do EU.
Předmět vychází z nejprvotnějších základů jako je klasifikace odvětví, jejich třídění a vymezení. Dále vymezuje podstatu strukturální a regionální politiky. Na ni navazuje analýza sektorových politik. Závěrem se proto zabývá zdroji a způsoby financování vybraných politik.

Kmenová literatura

1Žák, M. a kol.: Hospodářská politika I. a II., VŠE Praha 1999
2Zpráva o stavu českého zemědělství, MZe ČR, Praha 2004 a další
3Panorama průmyslu ČR, MPO ČR, Praha 2004 a dále
4Dvořáček J.: Konkurenční schopnost průmyslu, VŠE Praha 2001
5Podpora v zemědělství v rozšíření Evropě, MZe ČR 2003
6Blažek I., Uhlíř D.: Teorie regionálního rozvoje, Karolinum 2002
7Zákon č. 252/1997 Sb. o zemědělství ve znění prováděcích předpisů
8Zákon č. 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervečním fondu
9Zákon č. 248/2000 Sb., O podpoře regionálního rozvoje
10Slaný, A. a kol.:Makroekonomická analýza a hospodářská politika.1.vydání.Praha:C.H.Beck,2003

Doporučená Literatura

1Svatoš, M. a kol: Agrární politika, PEF ČZU Praha, 2006
2Šaner P.,Dvořák A. a kol.: Úvod do ekonomiky životního prostředí, VŠE 1997
3Hrabánková M.: Strukturální fondy EU, MZe ČR, Praha 1999
4Sektorové operační plány průmyslu, dopravy, energetiky.Mnisterstva ČR 2006
5Plán rozvoje venkova ,MZe ČR 2006
6Šrein,Z.:Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie,VŠE Praha,FNA ,Praha 2002