ERE40E

Personalistika - SYI

KRGarant předmětu: Ing. Martina Fejfarová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy managementu, Sociální psychologie a psychologie osobnosti
Popis, cíl a formy výuky:Získat základní znalosti z personalistiky a z činnosti personálního útvaru. Osvojit si dílčí dovednosti v oblasti výběru, adaptace, mobility a hodnocení pracovníků. Základní formou výuky jsou přednášky a cvičení, která jsou orientována na nácvik některých dovedností a tříbení názorů při řešení případových studií. Součástí cvičení a požadavkem k zápočtu je projekt zvolené personální činnosti v konkrétní organizaci.

Kmenová literatura

1Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha: Prospektrum, 1994
2Belcourt, M., Wright, P. C.: Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Praha: Grada Publishing, 1998
3Bělohlávek, F.: Osobní kariéra. Praha: Grada, 1994
4Bohatá, M.: Základy hospodářské etiky. Skripta. Praha: VŠE, 1997
5Kahle, B., Stýblo, J.: Praktická personalistika. Zaměstnanec - zaměstnavatel - stát. Vztahy - práva - povinnosti. Praha: Pragoeduca, 1994
6Koubek, J.: Řízení pracovních sil a zaměstnanosti v podniku. Skripta. Praha: VŠE, 1995
7Milkovich, G. T., Boudreau, J. W.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 1993
8Nakonečný, M.: Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha: Management Press, 1992
9Palán, Z.: Lidské zdroje. Výkladový slovník. Praha. Academia, 2002
10Polednová, Z.: Hodnocení pracovníků. Praha: Institut řízení, 1991
11Růžička, J. a kol.: Řízení profesní kariéry zaměstnanců. Skripta. Praha: VŠE, 1993
12Růžička, J.: Motivace pracovního jednání. Skripta. Praha: VŠE, 1992
13Stýblo, J.: Moderní personalistika. Trendy, inspirace, výzvy. Praha: Grada Publishing, 1999
14Tomeš, I., Tkáč, V.: Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy. Praha: Prospektrum, 1993
15Wether, W. B., jr., Davis, K.: Lidský faktor a personální management. Praha: Victoria Publishing, a. s., 1992

Doporučená Literatura

1Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, a. s., 2002
2Foot, M., Hook, C.: Personalistika. Praha: Computer Press, 2002
3Horalíková, M., Brabencová, H.: Personální řízení - vybrané otázky. Praha: PEF ČZU, 2006
4Horalíková, M.: Personální řízení. Praha: PEF ČZU, 2006
5Kleibl, J. a kol.: Metody personální práce. Skripta. Praha: VŠE, 1995
6Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2001
7Walkner, A. J. a kol.: Moderní personální management. Nejnovější trendy a technologie. Praha: Grada Publishing, a. s., 2003