ERT09E

Marketingové řízení - TF OPT

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Teorie řízení, Základy ekonomie.
Popis, cíl a formy výuky:Hlavním cílem předmětu je pomoci studentům rozvíjet marketingový pohled na trh a tržní subjekty, jako jsou např. spotřebitelé, kupující, konkurenti, dodavatelé atd., seznámit je se základními koncepcemi či metodickými přístupy ke zkoumání vnějšího a vnitřního marketingového prostředí podniků. Výuka je založena na přednáškách a cvičeních. Během semestru studenti zpracovávají samostatné týmové práce na vybraná témata a ty pak prezentují v hodině svým kolegům.

Kmenová literatura

1BÁRTOVÁ, Hilda., BÁRTA Vladimír, KOUDELKA, Jan. Chování spotřebitele a výzkum trhu. 1. vydání. Praha: VŠE v Praze, 2002. 209 s. ISBN 80-245-0410-3.
2FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-811-2.
3FREY, P. Marketingová komunikace: nové trendy a jejich využití. Praha: Management Press, 2005. 120 s. ISBN 80-7261-129-1
4HLAVENKA, Jiří. Internetový marketing. Praha: Computer Press, 2001. 157 s. ISBN. 80-7226-498-2.
5HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-7169-996-9.
6KINCL, Jan a kol. Marketing podle trhů. Praha: Alfa Publishing, 2004. 172 s. ISBN 80-86851-02-8.
7KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3.
8KOTLER, Philip. Marketing management. 10. rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2001. 719 s. ISBN 80-247-0016-6.
9KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 2005. 280 s. ISBN 80-247-0966-X.
10MORRISON, Alastair M. Marketing pohostinství a cestovního ruchu. Praha: Victoria Publishing, 1995. 523 s. ISBN 80-85605-90-2.
11LINHART, Z. Marketing, ČZU Praha 2003. ISBN 80-213-1011-1
12SMITH, Paul. Moderní marketing. Praha: Computer Press, 2000. 518 s. ISBN 80-7227-252-1.
13STUCHLÍK, Petr, DVOŘÁČEK, Martin. Marketing na Internetu. Praha: Grada Publishing, 2000. 247 s. ISBN 80-7169-957-8.
14ZBOŘIL, Kamil. Marketingový výzkum: metodologie a aplikace. 1. vydání. Praha: VŠE, 1998. 171 s. ISBN 80-7079-394-5.
15LINHART, Z. Prognostika a plánování. ČZU Praha, 2003. ISBN 80-213-1067-7

Doporučená Literatura

1BÁRTOVÁ, H., KOUDELKA, J. Kapitoly k chování spotřebitele a výzkum trhu. Praha: VŠE v Praze, 1994. 121 s. ISBN 80-7079-460-7.
2BOUČKOVÁ, J. a kol. Marketing. Praha: C. H. Beck, 2003. 432 s. ISBN 80-7179-577-1.
3DE PELSMACKER, P., GEUENS, M., VAN DEN BERGH, J. Marketingová komunikace. Praha: Grada Publishing, 2003. 600 s. ISBN 80-247-0254-1.
4KOTLER, P. Marketing management. Praha: Victoria Publishing, 1992. 789 s. ISBN 80-85605-08-2.
5McCARTHY, J., E., PERRAULT W., D., Jr. Základy marketingu. Praha: Victoria Publishing, 1995. 511 s. ISBN 80-85605-29-5.
6MEFFERT, H. Marketing-Management. Praha: Grada Publishing, 1996. 552 s. ISBN 80-7169-329-4.
7PŘIBOVÁ, M. a kol. Marketingový výzkum v praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1996. 248 s. ISBN 80-7169-299-9.