EEE73E

Ekonomika agrárního sektoru - DS PAE

KEGarant předmětu: prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:absolvování předmětu Obecná ekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky předmětu je získání a osvojení základních ekonomických znalostí a souvislostí, v rámci agrárního sektoru ap. Základní ekonomické problémy jsou komplexně charakterizovány, analyzovány a systematizovány na bázi ekonomických kategorií, tržních vztahů a metodických postupů.Ucelený soubor poznatků představuje základ pro studium navazujících ekonomických aj. předmětů. Základními formami výuky jsou přednášky, cvičení a semináře.

Kmenová literatura

1Novák J.: Metodika kalkulací nákladů v zemědělství, VÚZe, Praha
2Meadows D.H., Medous D.L.: Překročení mezí, Praha 1995
3Ogerová, B., Fibírová J. : Řízení nákladů, HZ Editio 1998
4Zpráva o stavu českého zemědělství 1994-2001
5Materiály EU k agrární politice
6Metodika EU ke stanovení základních ekonomických kategorií v Zemědělství

Doporučená Literatura

1Boháčková I., Brožová I., Jeníček V.: Ekonomika agrárního sektoru, PEF ČZU v Praze, 2004
2Svatoš, M. a kol. Ekonomika agrárního sektoru / vybrané kapitoly/ PEF ČZU Praha 1999,2000