EREB8E

Řízení změn INFO

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Kybernetika v řízení, Teorie řízení, Marketingové řízení, Personální řízení,Řízení podnikových procesů
Popis, cíl a formy výuky:Prohloubit znalosti a rozvinout dovednosti studentů v oblasti změny v podniku v systémovém pojetí. Základní tezí, na které je předmět vystaven, je paradox: akceptování změny vede ke stabilitě zatímco resistence ke změně produkuje chaos.
Studenti by po absolvování předmětu měli být schopni aplikovat organizační teorie spojené se změnou na řešení praktických případů a problémů; zvládnout předsudky vůči změnám a překonávat odpor k nim; chápat roli manažera v procesu změny; zvládat variantní přístupy k řízení změny a své dovednosti aplikovat v simulovaných příkladech.
Základní formou výuky jsou přednášky a cvičení, z nichž část je vedena seminární formou; ve cvičeních je studentům poskytováno metodické vedení při samostatném řešení případových studií a zpracování semestrálních projektů. Tvůrčí přístup k samostatné práci studentů je posuzován i podle úrovně prezentace a obhajoby projektů.

Kmenová literatura

1Fiala, A. et al.: Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000. Praha: Verlag Dashöfer, 2003.
2Fotr, J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha: Grada, 1999.
3Frehr, H. U.: Total Quality Management. Brno: Unis, 1995.
4Hall, D.: The Hallmarks for Successful Business. London: Mercury, 1992.
5Irwin, R. D.: Total Quality. R. R. USA: Donnelley & Sons Company, 1990.
6Mařík, M. et al.: Finanční analýza a plánování v obchodních podnicích. Praha: VŠE, 1996.
7Mizuno, S.: Řízení jakosti. Praha: Victoria Publishing, 1993.
8Palán et al.: Řízení moderního podniku. Praha: Verlag Däshofer, 2001.
9Robson, M., Ullah, P.: Praktická příručka podnikového reengineeringu. Praha: Management Press, 1998.
10Veber, J. a kol.: Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada, 2002.
11Šuleř, O.: Manažerské techniky. Olomouc: Rubico, 1995.
12Donnelly, J. H., Gibson, J. L., Ivancevich, J. M.: Management. Praha: Grada, 1995.
13Wootton, S., Horne, T.: Strategic thinking. London: Kogan Page, 2000.
14Vodáček, L., Vodáčková, O.: Management. Praha: Management Press, 1999.
15Karlof, B., Ostblom, S.: Benchmarking. Praha: Victoria Publishing, 1995.

Doporučená Literatura

1Palán, J. F. a kol.: Řízení podnikových změn. Praha: PEF ČZU, 2003.
2Tichá, I., Hron, J.: Strategické řízení. Praha: PEF ČZU, 2003.
3Hammer, M. , Champy, J.: Reengineering – radikální proměna firmy. Praha: Management Press, 1993.
4Nenadál, J. et al.: Moderní systémy řízení jakosti. Praha: Management Press, 2002.
5Kislingerová, E., Neumaierová, I.: Rozbor výkonnosti firmy. Praha: VŠE, 2000.
6Veber, J. a kol.: Management-základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2001.
7Brown, S. L., Eisenhardt, K. M.: Competing on the edge. Boston: Harvard Business School Press, 1998.