EJE29E

Veřejné právo VSRR

KPrGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:ukončené bakalářské studium
Popis, cíl a formy výuky:Na podkladě konkrétních vybraných témat veřejného práva, vštípit studentům obecné zásady samostatného výkladu a aplikace právních předpisů a seznámit je se základními zásadami ochrany právních vztahů a s obecnými zásadami a pojmy procesního práva, které jsou demonstrovány na průběhu občanského soudního řízení. Naučit studenty pracovat s prameny právních informací a vést je ke správnému používání právní terminologie, k aktivnímu používání právních předpisů a právních informačních systémů. Vést studenty k chápání vnitřních souvislostí právního řádu.

Kmenová literatura

1Hendrych a kol.: Správní právo, obecná část, BECK
2Kotoučová J., Raban P.:Konkurs a vyrovnání, Orac, Praha 2001
3Schelle K., Větrovec Vl. a kol., Úvod do práva pro ekonomy, Eurolex bohemia, Praha 2002
5Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
6Zákonč. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
7Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
8Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
9Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
10Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
11Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
12Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání
13Zákon č.218/2002 Sb., služební zákon
14Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR
15Zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlstnických a jiných věcných práv

Doporučená Literatura

1Spirit a kol.: Základy práva, VŠE Praha 2003
2Schelle K., Větrovec a kol.:Úvod do práva pro ekonomy, Eurolex Bohemia, Praha 2002
3Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
4Zákon č.218/2002 Sb., služební zákon
5Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce
6Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
7Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích