ERA10E

Marketing potravin FAPPZ

KRGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Zemědělská ekonomika
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získání potřebných znalostí a dovedností v uplatňování marketingu v různých podnikatelských subjektech zaměřených na potraviny (zpracovatelské podniky a obchodní řetězce). Základní formou výuky jsou přednášky s využitím didaktické techniky, semináře, prezentace individuálních a skupinových prací (případových studií, projektů). Praktická výuka probíhá v učebně i v terénu, kde jsou získávány marketingové dovednosti.

Kmenová literatura

1Bártová, H., Koudelka, J.: Kapitoly k chování spotřebitele a výzkumu trhu. VŠZ v Praze, Praha 1995.
2GROSOVÁ, S.: Marketing v chemickém a potravinářském průmyslu. VŠCHT Praha, 1994.
3Šimo, D.: Agrárný marketing. SPU Nitra, Slovensko, 2000.
4Štiková, O. a kol.: Vývoj spotřeby potravin a analýza základních faktorů, které ji ovlivňují. VÚZE, č. 73, Praha 2004.
5TRŠŤANSKÁ, A.: Marketing v agropotravinárstve. Ekonomická univerzita v Bratislavě, 1992.
6TRACY, M.: Zemědělství a potraviny v tržní ekonomice. VŠZ v Praze, 1993.
7Využití INTERNETových stránek, časopisů např. \`Zboží a prodej\`, \`Moderní obchod\`, \`Marketing a komunikace\`, Farmář, Agrární Noviny, Zemědělec, příručky VÚZE

Doporučená Literatura

1BÁRTOVÁ, H., KOUDELKA, J. Kapitoly k chování spotřebitele a výzkumu trhu. VŠZ v Praze, Praha 1995.
2GROSOVÁ, S. Marketing v chemickém a potravinářském průmyslu. VŠCHT Praha, 1994.
3KOTLER, P. Marketing Management. Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs, N.J. 1991. ISBN 0-13-533479-2
4ŠTIKOVÁ, O. a kol. Vývoj spotřeby potravin a analýza základních faktorů, které ji ovlivňují. VÚZE, č. 73, Praha 2004.
5TRŠŤANSKÁ, A. Marketing v agropotravinárstve. Ekonomická univerzita v Bratislavě, 1992.
6ZBOŘIL, K. Marketingový výzkum, metodologie a aplikace. VŠE v Praze, Praha 1998.
7LINHART, Z.: Marketing, ČZU Praha 2003. ISBN 80-213-1067-7