EPE12E

Sociální komunikace a rétorika

KPsGarant předmětu: PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet a kombinovaná zkouška
Předpoklady:psychologie osobnosti, sociální psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je získání teoretického přehledu o sociální komunikaci, jejích složkách a zejména osvojení si komunikačních dovedností potřebných v osobním i pracovním životě. Nácvik komunikativních dovedností probíhá formou sociálně psychologického výcviku.

Kmenová literatura

1Berne, E. Jak si lidé hrají. Praha: Spektrum, 1970, 1997
2Bernice, H. Encyklopedie komunikačních technik. Praha: Grada, 1994
3Caponni, V., Novák, T. Asertivně do života. Praha: Svoboda, 1992
4Carnegie, D. Jak získat přátele a působit na lidi. Bratislava: Bradlo, 1991
5Hall, E. The silent language. New York: Doubleday, 1959
6Khelerová, V. Trénink obchodního jednání. Praha: Grada, 1993
7Aristotelés.Rétorika.Poetika.Praha:Rezek,Praha,1999
8Munter, M. Business Communication, Strategy and Skills. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1987
9Pease,A. Bodylanguage, How to read other people ...London: Shelton Press, 1992
10Mikuláštík,M.Komunikační dovednosti v praxi.Praha:Grada Publishing,2003
11Quintilianus, M. F. Základy rétoriky. Praha, 1989
12Reineke, W. Jak vést úspěšné jednání. Praha: Svoboda, ,1991
13Smith,M. J. When I say No I feel guilty. New York: Bantam Books, 1985
14Vávra, V. Mluvíme beze slov. Praha: Panorama, 1990
15Weitz, S. Nonverbal communication. New York, 1979

Doporučená Literatura

1Pechačová, Z. Komunikace pro ekonomy. Praha: ČZU PEF, 2004
2Khelerová, V. Komunikační dovednosti managera.Praha: Grada, 1995
3Kohout, J. Rétorika. Praha: Management Press, 1994
4Maříková, M. Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Praha: Professional Publishing, 1999
5Šroněk, I. Etiketa a etika v podnikání. Praha: Management Press, 1995
6Ury, W. Jak překonat nesouhlas-jednání s obtížným partnerem. Praha: Management Press, 1995
7DeVito, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001