ERE07E

Kybernetika v řízení PAE

KRGarant předmětu: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika, Filosofie, Obecná ekonomie I., Psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Získání a osvojení si potřebných znalostí z oblasti obecně platných principů účelného fungování smíšených systémů s využitím teorie systémů, teorie organizace a teorie informace.
Formy výuky : přednášky pokrývají tyto tématické oblasti: principy řízení a organizování, teorie systémů a analýzy jejich chování, charakteristiky klasických kybernetických metod, teorie informace založená na pravděpodobnostním východisku. Část cvičení je uskutečňována seminární formou, ve zbývající části jsou procvičovány metodické nástroje řízení a zkoumaní chování řídících systémů. V průběhu semestru studenti zpracovávají, prezentují a obhajují samostatné seminární práce a projekty.

Kmenová literatura

1Koontz,H., Weihrich, H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993
2Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha: Victoria Publishing, 1993
3Khelerová,V. Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada, 1995
4Fotr,J., et al. Manažerské rozhodování a případové studie. Praha: VŠE, 1997
5Hron,J. Kybernetika v řízení. Praha: Skripta ČZU v Praze, 1997
6Palán, J.F., Kotvová, H. Management organizační změny. Praha: Skripta ČZU v Praze, 1998
7Zadražilová, D., Khelerová,V. Management obchodní firmy. Praha: Grada, 1995.
8Brooks,I. Firemní kultura : jedinci, skupiny, organizace a jejich chování. Brno: Computer Press, 2003.
9Lukášová, R., Rais, K. Organizace a lidé. Brno : Zdeněk Novotný, 2003.
10Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G., Osborn, R. O. Managing organizational benhavior. New York : John Wiley & Sons, 1991.
11Brožek, V. Základy organizace řízení, sborník přednášek. Praha : Český komitét pro vědecké řízení, 1999.
12Hron, J., Lhotská B., Macák, T. Kybernetika v řízení - příklady a aplikace. Praha: PEF ČZU v Praze, 2007

Doporučená Literatura

1Koontz,H., Weihrich, H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993
2Lewis, D. Tajná řeč těla. Praha: Victoria Publishing, 1993
3Khelerová,V. Komunikační dovednosti manažera. Praha: Grada, 1995
4Fotr,J., et al. Manažerské rozhodování a případové studie. Praha: VŠE, 1997
5Hron,J. Kybernetika v řízení. Praha: Skripta ČZU v Praze, 1997
6Hron,J., Lhotská, B., Macák, T. Kybernetika v řízení - příklady a plikace. Praha: PEF ČZU v Praze, 2007
7Zadražilová, D., Khelerová,V. Management obchodní firmy. Praha: Grada, 1995