ETE18E

Podnikové informační systémy

KITGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8. 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ukončené Bc studium
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámení studentů s jedním v praxi provozovaným informačním systémem jak po stránce uživatelské (základní části, návaznosti, datové zdroje, využití výsledků), tak po stránce programové (využití databázového prostředí, základní rysy programového řešení, provozní zajištění). Na přednáškách budou vybrané systémy po jednotlivých částech popsány, ve cvičeních - v počítačových laboratořích - bude předvedena obsluha a vybrané úseky programového řešení. V závěru semestru vypracují studenti studii analýzy vybraného programového celku (nebo jiného s podobným rozsahem) v konkrétním podniku, kterou obhájí při zkoušce.

Kmenová literatura

1Alter,Steven:Information Systems. A Management Perspektive. NY:Adison-Wesley,2001. -ISBN 0-201-35109-9
2www.expertchoice.com
3http://www.uhisrc.com
4DRUCKER, Peter Ferdinand. Výzvy managementu pro 21. století. 1.vyd.Praha: Management Press 2001.166 s.-ISBN 80-7261-021-X.
5Alter,Steven:The Work System Method for Understanding Information Systems and Inf. Syst.Research, CAIS ,2002, Volume 9 Article 6
6Rockart, Jack: Information: Let\`s Get it Right ,MIS September 2004 (Volume 3, Number 3)
7Basl,J. ef.: Podnikové informační systémy – Podnik v informační společnosti. Praha: Grada 2002. 142 s. ISBN 80-247-0214-2
8http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
9Gála,L.- Pour,J. - Toman,P: Podniková informatika Praha:Grada 2006.482 s. ISBN 80-247-1278-4

Doporučená Literatura

1Informační management. 1, Infomační požadavky moderního podniku [Sokolowsky, Peter, 2.] / Peter Sokolowsky. - 2. vyd.. - Praha : Karolinum, 2002. - 142 s. ISBN 80-246-0500-7
2Alter,Steven:Information Systems-3rd ed.NewYork: Addism-Wesley Educ. 1999.523 s. ISBN 80-20135109-9
3Brukner, T. - Voříšek,J,:Outsourcing a jeho aplikace při řízení IS podniku. Praha, Ekopress 1998. 119s. - ISBN 80-86119-07-6
4Rosický, A. Jančarová, V.: Návod do systémových věd. Praha, VŠE 1998. 145s. - ISBN 80-7079-939-1
5Dohnal,J. - Pour,J.: Architektura informačních systémů v průmyslových a obchodních podnicích. Praha, Ekopress 1997. 301s. - ISBN 80-86119-02-5
6www.prenhal.com
7Voříšek a kol.: Aplikační služby IS/ICT formou ASP. Praha: Grada 2004. 213 s. ISBN 80-247-0620-2