ZBZ21E

Pozemkové úpravy I

KBUKGarant předmětu: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 39
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:geodézie, krajinná ekologie, protierozní ochrana půdy, GIS I.
Popis, cíl a formy výuky:Cílem tohoto předmětu je zprostředkovat studentům základní teoretická a praktická východiska projektování pozemkových úprav a naučit je syntézu dílčích problematik v jednom plánovacím dokumentu. Student je po absolvování schopen zpracovat projekt zjednodušené pozemkové úpravy konkrétního území (návrh prvků plánu společných zařízení, vyřešení vlastnických vztahů) a vizualizovat navržená opatření. Důraz je také kladen na prezentaci a obhajobu vlastních návrhů studenta. Předmět je předpokladem pro získání autorizace pro projektování pozemkových úprav.

Kmenová literatura

1SKLENIČKA, P.:Základy krajinného plánování. Praha:Nakladatelství N. Skleničková, 2003.
2DUMBROVSKÝ, M.: Prozatímní metodický návod k projektování KPÚ. Praha: VÚMOP Zbraslav,1992.
3LOW a kol.: Rukověť projektanta ÚSES. Doplněk Brno,1995.
4SKÁLA, Petr.: Katastr nemovitostí.1999. 31 ss.Nový zeměměřič č. 4.
5ŠVEHLA, F., VAŇOUS, M.: Pozemkové úpravy. Praha:ČVUT,1997.skriptum.
6VINKLER, F.: Geodézie. Praha:VŠZ,1994.skriptum.

Doporučená Literatura

1SKLENIČKA, P.:Základy krajinného plánování. Praha:Nakladatelství N. Skleničková, 2003.
2DUMBROVSKÝ, M.: Prozatímní metodický návod k projektování KPÚ, Praha:VÚMOP Zbraslav,1992.
3LOW a kol.: Rukověť projektanta ÚSES. Doplněk Brno,1995.
4SKÁLA, Petr.: Katastr nemovitostí.1999.31 ss.Nový zeměměřič č. 4.
5ŠVEHLA, F.; VAŇOUS, M.: Pozemkové úpravy. Praha:ČVUT ,1997.skriptum.
6VINKLER, F.: Geodézie. Praha:VŠZ,1994. skriptum.