ELX75E

Kombinované studium francouzština B 1

KJGarant předmětu: PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 1. 2. 3. 4.
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Francouzština A 2
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je rozvíjení schopnosti získávat informace v cizím jazyce na základě písemných textů i poslechu a komunikovat pomocí obecného i odborného jazyka. Na této úrovni výuky se klade zvýšený důraz na odborný jazyk, s tím souvisí i osvojování dovednosti zpracovat konspekt odborného textu, resumé, referát a diskutovat k dané problematice. Základní formou výuky jsou cvičení. Vedle tradičních forem práce s psaným a mluveným textem a různých typů cvičení se zvláště u odborných témat používají metody zaměřené na rozvíjení samostatné práce studentů (práce ve skupinách, referáty s následnou diskusí, zpracování esejí, překladů, projektů apod.)Předmět je realizován formou krátkých konzultací, nikoliv cvičení. Rozsah učební látky je stejný jako u řádného studia.

Kmenová literatura

1Bechyňová, N., Dvořáková, M., Ježková, S., 2000: Francouzské odborné texty. ČZU, Praha.
2Dvořáková, M., 1995: Francouzština pro podnikatelskou a obchodní praxi. ČZU, Praha.
3Pravda, M., Pravdová, M., 1996: Francouzština pro samouky. SPN, Praha.

Doporučená Literatura

1Bechyňová, N., Dvořáková, M., Ježková, S., 2000: Francouzské odborné texty. ČZU, Praha.
2Dvořáková, M., 1995: Francouzština pro podnikatelskou a obchodní praxi. ČZU, Praha.
3Pravda, M., Pravdová, M., 1996: Francouzština pro samouky. SPN, Praha.