EPE10Z

Psychologie v podnikání

KPsGarant předmětu: doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 7. 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:obecná a sociální psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Předmět spojuje přednášky, diskuse na semináři a vypracování projektu v jeden celek, který má studentům umožnit, aby si osvojili nejen znalosti, ale také určité konkrétní dovednosti. Předmět je určen pro studenty, kteří již absolvovali základní kursy managementu, organizačního chování či psychologie práce. Přednášky a diskuse na seminářích jsou zaměřeny na jednu z nejdůležitějších aplikací psychologie v managementu, totiž na trénink manažerů a spojení této disciplíny s organizačním učením. Peter Drucker před desetiletími předpověděl, že organizace budoucnosti budou organizacemi znalostními. Zdá se, že jeho předpověď vývoj v posledních letech potvrzuje. Znalosti se získávají učením, a proto lze procesy, jimiž si organizace znalosti osvojují a dovádějí je k uplatnění, jsou nanejvýš důležité.
Vypracování projektu je velmi důležitou součástí předmětu. Projekty jsou navrhovány a posléze realizovány tak, aby umožnili studentům zvládnutí konkrétní metody patřící k těm, jimiž jsou obvykle získávána data a opatřovány informace o lidském chování, motivaci a postojích zaměstnanců a o jejich dopadu na činnost organizace.
Projekty vypracovávané v jednotlivých letech se mohou svým obsahem či zaměřením lišit, neboť bude vhodné, aby byly v souladu s aktuálními potřebami výzkumu, prováděného na katedře psychologie. Vždy však musí splňovat výše stanovenou podmínku a sloužit studentům jako prostředek k získávání a osvojování nových znalostí a dovedností.

Kmenová literatura

1Ivancevitsh ,J.M.,Matteson ,M.T.,1990: Organizational Behavior and Management, BPI/Irwin, Boston
2Kolman, L., 1998: Rozvoj lidských možností. Kapitoly z psychologie pro manažery, Praha, ČZU
3Moorhead ,G.,Griffin,R.W.,1989: Organizational Behavior. Houghton, Boston
4Organ ,D.W., Bateman, T.S.,1991: Organizational Behavior. Irwin,Boston

Doporučená Literatura

1Argyle, M. ; Colman, A. M. (Eds.) Social Psychology. London: Longman, 1995
2Arnold ,J.,1991: Work psychology. Financial Times, London
3Bedrnová, E., Nový,I.,1994: Psychologie v řízení firmy, Prospektum, Praha
4Hofstede, G. Kultury a organizace. Software lidské mysli, (Cultures and organizations. Software of the mind),
5Kolman, L., 2000, 2002: Kapitoly z psychologie pro ekonomy, I. část, II. část, Praha, ČZU