EUE16E

Pojišťovnictví

KOFGarant předmětu: doc. Ing. Antonín Valder, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 10.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná
Předpoklady:Finance a úvěr
Popis, cíl a formy výuky:Pojišťovnictví navazuje jako speciální výběrový předmět na předmět finance a úvěr. Jeho cílem je naučit posluchače základy risk managementu, tj. provádět analýzu rizik, umět tato rizika popsat a oceňovat, a navrhovat řešení pro efektivní eliminaci rizika využitím možností pojištění a to jak z makroekonomického, tak z mikroekonomického pohledu. Dále seznamuje posluchače s legislativou upravující oblast pojištění a pojišťovnictví a zabývá se strukturou pojišťovnictví a charakteristikou jednotlivých pojistných produktů. Posluchači by se měli naučit orientovat se v pojistně technických metodách používaných ke stanovení pojistného a pro výpočty pojistného plnění.

Kmenová literatura

1Ducháčková,E. : Principy pojištění a pojišťovnictví. Ekopress, 2005
2Zákon č. 277/2009 Sb. O pojišťovnictví
3Zákon č. 37/2004 Sb. O pojistné smlouvě
4Zákon č. 38/2004 Sb. O pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
5Zákon č. 410/2004 Sb. O pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
6www.CAP.CZ - internetová stránka České asociace pojišťoven

Doporučená Literatura

1Cipra, T.: Pojistná matematika, teorie a praxe, Ekopress, Praha, 2006
2Bohmann L., Dryjová L., Wawerková M. : Zákon o pojistné smlouvě - komentář, Linde Praha, 2004
3Vančurová,A., Klazar,S. : Sociální a zdravotní pojištění - úvod do problematiky, ASPI, 2008
4Ducháčková,E. : Principy pojištění a pojišťovnictví, Ekopress, 2005
5Zuzaňák,A. : Marketing v pojišťovnictví, Linde Praha, 2006
6WWW.CAP.CZ - internetová stránka České asociace pojišťoven