EPL02Z

Psychologie v podnikání

KPsGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:Psychologie osobnosti, sociální psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Předmět spojuje přednášky, diskuse na semináři a vypracování projektu v jeden celek, který má studentům umožnit, aby si osvojili nejen znalosti, ale také určité konkrétní dovednosti. Předmět je určen pro studenty, kteří již absolvovali základní kursy managementu, organizačního chování či psychologie práce. Přednášky a diskuse na seminářích jsou zaměřeny na jednu z nejdůležitějších aplikací psychologie v managementu, totiž na trénink manažerů a spojení této disciplíny s organizačním učením. Peter Drucker před desetiletími předpověděl, že organizace budoucnosti budou organizacemi znalostními. Zdá se, že jeho předpověď vývoj v posledních letech potvrzuje. Znalosti se získávají učením, a proto lze procesy, jimiž si organizace znalosti osvojují a dovádějí je k uplatnění, jsou nanejvýš důležité. Vypracování projektu je velmi důležitou součástí předmětu. Projekty jsou navrhovány a posléze realizovány tak, aby umožnili studentům zvládnutí konkrétní metody patřící k těm, jimiž jsou obvykle získávána data a opatřovány informace o lidském chování, motivaci a postojích zaměstnanců a o jejich dopadu na činnost organizace. Projekty vypracovávané v jednotlivých letech se mohou svým obsahem či zaměřením lišit, neboť bude vhodné, aby byly v souladu s aktuálními potřebami výzkumu, prováděného na katedře psychologie. Vždy však musí splňovat výše stanovenou podmínku a sloužit studentům jako prostředek k získávání a osvojování nových znalostí a dovedností.

Kmenová literatura

1Argyle, M. ; Colman, A. M. (Eds.) Social Psychology. London: Longman, 1995
2Arnold, J. et al. 2005 Work Psychology. London: Prentice Hall
3Hofstede, G. Kultury a organizace. Software lidské mysli, (Cultures and organizations. Software of the mind), translated by L. Kolman. Praha: FF UK (Charles University)
4Organ, D. W.; Bateman, T. S., 1991 Organizational Behavior. Boston: Irwin
5Roe, R.A., Ester, P. (1999) Values and Work: Empirical Findings and Theoretical Perspective, Applied Psychology, 48, 1, s. 1-22
6Šverko, B. (1999) The Work Importance Study: Recent changes in Croatia, Applied Psychology, 48, 1, s. 89-102

Doporučená Literatura

1Arnold ,J. et al. Work psychology. Understanding Human Behaviour in the Workplace (4rd edition). London: Financial Times, 2005
2Bedrnová, E., Nový,I.,1994: Psychologie v řízení firmy, Prospektum, Praha
3Kolman, L., 2000: Kapitoly z psychologie pro ekonomy, I. část, Praha, ČZU
4Kolman, L., 2003: Kapitoly z psychologie pro ekonomy, II. část, Praha, ČZU