DEPEH5Y

Psychologie v řízení

KPsGarant předmětu: doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru:
Hodin přednášek/semestr: 0
Hodin cvičení/semestr: 0
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět je pojímán interdisciplinárně s důrazem na psychologické poznatky z oblasti vedení lidí. Zabývá se chováním lidí v organizaci s důrazem na komunikaci, motivaci, osobnost pracovníků a osobnost manažera.
Seznámení studentů doktorandského studia se současným vývojem a poznatky v organizačním chování, které by měly přispět ke zlepšení efektivnosti a kvality života v organizaci se zaměřením na vedení lidí: objasnění faktorů, které ovlivňují vývoj osobnosti v pracovním procesu. Předmět rozvíjí znalosti v sociální komunikaci, kooperačních činnostech, řešení konfliktních situací, používání metod tvořivého myšlení.

Kmenová literatura

1Adams, J. L. Conceptual Block busting, Stanford Alumni Ass. California: Stanford, 1988
2Berne, E. Jak si lidé hrají. Praha: Spektrum, 1970, 1997
3Bernice, H. Encyklopedie komunikačních technik. Praha: Grada, 1994
4Caponni, V., Novák, T. Asertivně do života. Praha: Svoboda, 1992
5Carnegie, D. Jak získat přátele a působit na lidi. Bratislava: Bradlo, 1991
6Dědina,J.,Cethamr,V. Management a organizační chování,Praha,Grada,2006
7Hofstede,G.Kultury a organizace,Praha,Linde,2007
8Furnham, A. The psychology of behaviour at work. Hove East Sussex: Psychology Press, Publishers Taylor and Francis, 1997
9Hermochová,S.Teambuilding,Praha,Grada,2006
10Khelerová, V. Trénink obchodního jednání. Praha: Grada, 1993
11Kyriánová,H.Assessment Centrum v současnosti,Praha,Testcentrum,2005
12Mikuláštík,M.Manažerská psychologie,Praha,Grada,2007
13Křivohlavý, J. Konflikty mezi lidmi. Praha: Avicenum, 1973
14Pauknerová,D. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery,Praha,Grada,2002
15Munter, M. Business Communication, Strategy and Skills. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1987

Doporučená Literatura

1Lukeš,M.Psychologie v podnikání,Praha,Management Press,2006
2Bělohlávek, F. Organizační chování. Olomouc: Rubico, 1996. 341 s.
3Gates,N.Psychologie týmové práce,Praha,Portál,2007
4Nakonečný,M.Sociální psychologie organizace,Praha,Grada,2007
5Bryman, A. Charisma and Leadership in Organisations, London: Sage, 1992
6Kubeš,M. a kol.Manažerské kompetence,Praha,Grada ,2006
7Schein, E. H. Organisational Culture and Leadership. San Francisco: Jassey-Bass, 1992