EPT03Z

Dopravní psychologie

KPsGarant předmětu: PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:základy obecné psychologie ze střední školy
Popis, cíl a formy výuky:Cílem kursu je seznámit studenty se základními pojmy, profesní analýzou chování řidiče, osobností řidiče, predikcemi chování, nehodovostí a pod. a poskytnout jim teoretický rámec a výsledky výzkumů na poli psychologie dopravy.
Semináře jsou zaměřeny na psychologické problémy regionální silniční dopravy. Od studentů se v rámci seminární práce požaduje zmapovat aktuální situaci v zadané lokalitě a vypracovat návrh na její zlepšení. Studenti mají získat potřebné informace v příslušných institucích a z toho důvodu jsou též cvičeni v různých technikách komunikace, aby svůj úkol úspěšně zvládli. Kurs je ukončen prezentací seminární práce a testem znalostí.

Kmenová literatura

1Bakalář, E.: Psychologické aspekty hromadných dopravních nehod. ÚSMD, Praha 1994.
2Buďa, J.: Bezpečnost práce v silniční dopravě. Vogel Media, Praha 2003.
3Porada, V. a kol.: Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi. Linde, Praha 2000.
4Štikar, J., Hoskovec, J., Šmolíková, J.: Psychologická prevence nehod. Karolinum, Praha 2006.
5Štikar, J., Rymeš, M., Riegel, K., Hoskovec, J.: Psychologie ve světě práce. Karolinum, Praha 2003.

Doporučená Literatura

1Havlík, K.: Psychologie pro řidiče. Portál, Praha 2005.
2Štikar, J., Hoskovec, J., Štikarová, J.: Psychologie v dopravě. Karolinum, Praha 2003.
3Štikar, J., Hoskovec, J.: Přehled dopravní psychologie. Univerzita Kalova, Praha 1995.