ZBL06Z

Zemědělské a lesnické meliorace

KBUKGarant předmětu: prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 26
Hodin cvičení/semestr: 26
Exkurze:0
Zkouška: zápočet
Předpoklady:geodézie, pedologie, hydrologie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky je seznámit studenty se základy hlavních melioračních postupů na lesních a zemědělských půdách. Předmět je rozdělen do tří oblastí: protierozní ochrana půdy, odvodňování a závlahy.

Kmenová literatura

1FOSTER, G.R.: Approved Practices in Soil Conservation. Inc. Danville, Illinois, USA:The Interstate Pronters and Publisher, 1973. s.497.
2FOSTER, G.R.: Advances in Wind and Water Erosion Prediction. 1991. s.27-29. J. of Soil and Water Conservation Engineering č.1, roč. 46.
3HUDSON, N.W.: Field Measurement of Soil Erosion and Runoff. Řím:FAO,1993.140s.
4JANEČEK, M. a kol.: Ochrana zemědělské půdy před erozí.1.vyd. Praha: ISV,2002. s.201. ISBN 85866-85-8.
5RICHTER, G.: Bodenerosion. Analyse und Bilanz des Umweltproblems. Wissenschftliche Buchgesellschaft, 1998. s. 228.
6WISCHMEIER, W.H.; SMITH, D.D.: Predicting Rainfall Erosion Losses – A Guide to Conservation Planning. Washington, D.C.: U.S. Dept. of Agriculture, 1978. 358 s. Agr. Handbook No.537
7HOLÝ, M.: Odvodňovací stavby. 1. vyd. Praha:ČVUT, 1974. 468 s.
8KUKLÍK,V.; KŘOVÁK, F.: Cvičení z meliorací. 1. vyd. Praha: VŠZ,1988. 214 s. skriptum.
9RITZEMA, H.: Drainage Principles and Applications, ILRI-Wageningen, The Netherlands, 1994. 1125 s. ISBN 9070754339.
10HOLÝ, M.: Závlahové stavby. 1. vyd. Praha: SNTL/Alfa, 1976. 448 s.
11KUKLÍK, V.: Cvičení ze závlah. 1.vyd. Praha: VŠZ , 1985. 349 s. skriptum.

Doporučená Literatura

1HOLÝ, M.: Eroze a životní prostředí. Praha:ČVUT, 1994.383 s. ISBN 80-01-01078-3.
2JANEČEK, M. a kol.: Ochrana zemědělské půdy před erozí, Metodika UVTIZ 5/1992.110s. ISSN 0231-9470.
3JANEČEK, M. a kol.: Ochrana zemědělské půdy před erozí.1.vyd. Praha: ISV,2002. 201 s. ISBN 85866-85-8.
4HOLÝ, M.: Odvodňovací stavby. 1. vyd. Praha:ČVUT, 1974. 468 s.
5KUKLÍK,V.; KŘOVÁK, F.: Cvičení z meliorací. 1. vyd. Praha: VŠZ,1988. 214 s. skriptum.
6HOLÝ, M.: Závlahové stavby. 1. vyd. Praha: SNTL/Alfa, 1976. 448 s.
7KUKLÍK, V.: Cvičení ze závlah. 1.vyd. Praha: VŠZ , 1985. 349 s. skriptum.