EREK2E

Teorie řízení a kybernetiky VSRR KS Most

KRGarant předmětu: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 10
Hodin cvičení/semestr: 10
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Matematika, Filosofie, Obecná ekonomie, Psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Výuka probíhá formou dvou bloků přednášek v celkové délce 16 vyučovacích hodin. Přednášené problémové okruhy i problematika určená k samostatnému studiu může být konzultována na základě aktuálních potřeb posluchačů. Ti také zpracovávají v průběhu výuky projekty k vybraným tématům výuky.
Cílem výuky je osvojení si systémového pojetí objektů zájmu, podstaty a fungování organizačních systémů. Cílem je také pochopit základy řídících procesů a principy jejich uplatňování při realizaci základních řídících funkcích manažera.Kmenová literatura

1Ashby,X.R.: Kybernetika, Praha, Orbis 1960
2Beer,S.: Kybernetika v řízení, Praha, Svoboda 1966
3Fotr, J. – Dědina, J.: Manažerské rozhodování, skripta VŠE, Praha 1993
4Habr,J.,Vepřek,J.: Systémová analýza a syntéza, Praha, SNTL 1973
5Hron,J.: Kybernetika v řízení, skripta ČZU, Praha 1997
6Hron,J.: Teorie řízení, skripta ČZU, Praha 1995
7Koontz,H. – Weihrich,H.: Management. Victoria Publishing, Praha 1993
8Kotler,P.: Marketing management, Victoria Publishing, Praha 1992
9Nakonečný, M.: Motivace pracovního jednání a její řízení, Mnagement Press, Praha 1992

Doporučená Literatura

1Fiedler, J. : Komunikace v řízení, skripta ČZU v Praze, Praha 1995
2Fotr, J., Dědina, J.: Manažerské rozhodování, skripta VŠE, Praha 1993
3Chadt, K., Horalíková, M.: Personální management, Akademie J.A. Komenského, Praha 1993
4Hron,J.: Kybernetika v řízení, skripta ČZU, Praha 1997
5Hron,J.: Teorie řízení, skripta ČZU, Praha 1995
6Koontz,H. – Weihrich,H.: Management. Victoria Publishing, Praha 1993
7Kotler,P.: Marketing management, Victoria Publishing, Praha 1992