EEE57E

Odvětvová ekonomika

KEGarant předmětu: doc. Ing. Michal Malý, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie,Účetnictví, Základy zem výroby a technologie
Popis, cíl a formy výuky:Předmět navazuje na obecné teoretické poznatky získané v předmětech Obecná ekonomie a Podniková ekonomika a konkretizuje je pro zemědělství jako celek a jeho vybraná odvětví. Podstatná část předmětu je vysvětlena na přednáškách na ně plynule navazují cvičení, jejichž cílem je naučit se kvanfikovat vzájemné vztahy naturálních a finančních toků ve vertikálách, vyhodnocovat výsledky výpočtů a na jejich základě formovat strategii řešení daného problému. V průběhu semestru budou studenti zpracovávat samostatný projekt na dané (zvolené) téma, po jehož úspěšném obhájení získají zápočet.
Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o ekonomice jednotlivých odvětví zemědělské prvovýroby a zpracovatelského průmyslu, naučit je uvedená odvětví popsat základními charaktaristikami produkce, její kvality, odbytový podmínkami, výsledky zpracování a posouzení její konkurenceschopnosti na domácím i zahraničním trhu.

Kmenová literatura

1Peterová J.: Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů - skripta (vydaná 2004 elektronicky aktualizovaná)
2MZe ČR: Situační a výhledové zprávy k jednotlivým komoditám
3MZe ČR: Zpráva o stavu zemědělství ČR
4Literatura o technologii a ekonomice každého odvětví uvedená za příslušnou kapitolou ve skriptech

Doporučená Literatura

1Peterová, J.:Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů, ČZU, Praha ,2001 (elektronicky aktualizovaná)
2Peterová, J. a kol.: Cvičení z ekonomiky výroby a zpracování zem produktů, ČZU Praha, 2005
3Komoditní studie MZeČR dle odvětví