EEE93E

Evropská integrace - Hradec

KEGarant předmětu: prof. Ing. Ivana Boháčková, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5. 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie, Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Cílem výuky předmětu je získávání žádoucích znalostí vývojových trendů evropské integrace v širších souvislostech ekonomických, právních, politických, sociálních, environmentálních ap. Je očekáván příspěvek k formování multioborově připravených absolventů, kteří se budou pohybovat a pracovat v `evropském` prostředí. V potřebné míře je věnována pozornost aktuálním problémům evropského integračního procesu.

Kmenová literatura

1Had M., Urban L.: Evropská společenství (I., II. a III. pilíř EU), ÚMZ, Praha 1997
2Kolektiv : Evropská unie od A do Z, Karolinum, Praha 1997
3Cihelková E.: Vnější ekonomické vztahy Evropské unie , Beckova edice ekonomie, 2003
4Zahradník P.: Vstup do EU- přínosy a náklady konvergence Beckova edice ekonomie2003
5Dokumenty EU (Nařízení Rady EU, materiály Komise apod.)

Doporučená Literatura

1Boháčková I., Jeníček V.: Evropská integrace, skripta pro PEF,PEF, ČZU v Praze, 2003
2Svatoš M. a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace, Praha 1999