EREK7E

Regionální politika zaměstnanosti VSRR KS Most

KRGarant předmětu: Ing. Mgr. Daniel Toth, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 12
Hodin cvičení/semestr: 12
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je podrobněji seznámit studenty s fungováním trhu práce a s politikou zaměstnanosti v České republice na celostátní i regionální úrovni. Studenti získají dílčí dovednosti v analýze regionální situace i při návrhu řešení dílčích problémů.
Na základě svých znalostí z přednášek a z prostudované literatury řeší studenti dílčí úkoly (ankety, případy), zpracovávají referáty a ve skupině vypracovávají projekt, analyzující situaci na trhu práce v regionu (mikroregionu).

Kmenová literatura

1Brdek, A., Jírová, H.: Sociální politika v zemích EU a ČR. Praha: Codex Bohemia, 1998
2Kol.: Nová regionální politika. Praha: DaDa, 2002
3Kol.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Praha: IFEC, 2001
4Koubek, J.: Řízení zaměstnanosti a pracovních sil v podniku. Praha: VŠE, 1998
5Krebs, V. a kol.: Sociální politika. Praha: Codex Bohemia, 1997
6Mareš, P.: Sociologie nerovnosti a chudoba. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999
7Šindler, P.: Regionální rozvoj a regionální politika. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998
8Wokoun, R. Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie. Praha: Oeconomica, 2003

Doporučená Literatura

1Brožová, D.: Společenské souvislosti trhu práce. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003
2Buchtová, B. a kol.: Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada Publishing, 2002
3Jírová, H.: Trh práce a politika zaměstnanosti. Praha: VŠE, 1999
4Mareš, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994
5Němec, O.: Lidské zdroje na trhu práce. Praha: VŠE, 2002
6Potůček, M.: Sociální politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995
7Sirovátka, T.: Trh práce, nezaměstnanost a sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, 2003