ERES2E

Řízení lidských zdrojů SYI

KRGarant předmětu: Ing. Mgr. Daniel Toth, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Personalistika, Organizační chování
Popis, cíl a formy výuky:Prohloubit znalosti z personalistiky, rozšířit je na moderní pojetí řízení lidských zdrojů v globálním světě. Osvojit si dílčí dovednosti pro řízení lidských zdrojů ve znalostní a učící se organizaci. Základní formou výuky jsou přednášky a cvičení, která jsou orientována na nácvik některých dovedností a tříbení názorů při řešení případových studií. Součástí cvičení a požadavkem k zápočtu je projekt zvolené ho procesu ŘLZ v konkrétní organizaci.

Kmenová literatura

1Adair, J.: Vytváření efektivních týmů. Praha: Management Press, 1994
2Bay, R. H.: Účinné vedení týmů. Praha: Grada Publishing, 2000
3Belcourt, M., Wright, P. C.: Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Praha: Grada Publishing, 1998
4Bělohlávek, F.: Jak řídit a vést lidi. Praha: Computer Press, 2000
5Drucker, P. F.: Řízení v turbulentní době. Praha: Management Press, 1993
6Fišera, I.: Tvůrčí potenciál podniku. Praha: Svoboda, 1990
7Koubek, J.: Řízení pracovních sil a zaměstnanosti v podniku. Praha: VŠE, 1995
8Milkovich, G. T., Boudreau, J. W.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 1993
9Mládková, L.: Management znalostí v praxi. Praha: Professional Publishing, 2004,
10Palán, Z.: Lidské zdroje. Výkladový slovník. Praha. Academia, 2002
11Růžička, J.: Motivace pracovního jednání. Praha: VŠE, 1992
12Senge, P. M.: The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies for Building a Learning Organisation. New York: Doubleday Currency, 1994
13Stýblo, J.: Lidský kapitál v nové ekonomice. Praha: Professional Publishing, 2001
14Stýblo, J.: Moderní personalistika. Trendy, inspirace, výzvy. Praha: Grada Publishing, 1999
15Wether, W. B., jr., Davis, K.: Lidský faktor a personální management. Praha: Victoria Publishing, a. s., 1992

Doporučená Literatura

1Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, a. s., 2002
2Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha: Prospektrum, 1994
3Horalíková, M., Brabencová, H.: Personální řízení - vybrané otázky. Praha: PEF ČZU, 2000
4Horalíková, M.: Personální řízení. Praha: PEF ČZU, 2003
5Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2001
6Walkner, A. J. a kol.: Moderní personální management. Nejnovější trendy a technologie. Praha: Grada Publishing, a. s., 2003
7Truneček, J.: Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha: Professional Publishing, 2003