EET72E

Ekonomika podniků I.-OPT-DS

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 8
Hodin cvičení/semestr: 6
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomická teorie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty technické fakulty oboru OPT se základními podmínkami fungování podniku
v tržní ekonomice a s tím souvisejícími ekonomickými kategoriemi. Tyto znalosti jsou potřebné pro navazující
ekonomické předměty ve vyšších ročnících studia.

Kmenová literatura

1Synek M. a kol.: Základy podnikové ekonomiky, Aleko, Praha, 1990
2Leiber F. a kol.: Nauka o hospodaření zemědělského podniku, ČIAE, Praha, 1991
3Rosochatecká E., Šilhavá V.: Podnik a podnikání v APK, IVV MZe ČR, Praha, 1992
4Svatoš M. a kol.: Ekonomika podniku v tržním prostředí. Akademie J. A. Komenského, VŠZ Praha, Praha, 1993
5Synek M. a kol.: Ekonomika a řízení podniku, VŠE, Praha, 1994
6Blaha Z.S., Jindřichovská I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy, management Press, Praha, 1994
7Rosochatecká E. a kol.: Ekonomika podniků I, ČZU PEF, Praha, 1995
8Svatoš M. a kol.: Ekonomika agrárního sektoru, ČZU PEF, Praha, 2000
9Valach J.:Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha, 2006
10Zákon č. 513/91.Sb., obchodní zákoník
11Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání
12Zákon č. 1/92 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
13Zákon č. 526/90 Sb., o cenách
14Daňové zákony

Doporučená Literatura

1Rosochatecká E. a kol.: Ekonomika podniků , ČZU PEF, Praha , 2006
2Bervidová L., Vančurová P.: Cvičení z ekonomiky podniků I.,ČZU PEF, Praha, 2004
3Svatoš M. a kol.: Ekonomika agrárního sektoru, ČZU PEF, Praha, 2000
4Synek M. a kol.: Podniková ekonomika, C.H. Beck, Praha, 2000
5Daňové zákony