EUE35Z

Obchod s biopotravinami

KOFGarant předmětu: Ing. Petra Šánová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4. 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: obhajoba projektu, zápočet
Předpoklady:
Popis, cíl a formy výuky:Předmět se zabývá významem, charakteristikou a uplatňováním trendu ekologické produkce jako nástroje trvale udržitelného rozvoje českého zemědělství. Vysvětluje aplikaci základních principů zákona o ekologickém zemědělství, kontrolu, označování a realizaci bioprodukce a biopotravin, stav na trhu bioproduktů v ČR i v zahraničí, významné organizace mezinárodní i tuzemské, Akční plán, rozvoj a financování ekologického zemědělství i alternativní ekologické přístupy pro konvenční hospodaření.
Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními aspekty praxe ekologického zemědělství a produkce biopotravin v ČR spolu s uplatněním těchto produktů na národním i zahraničním trhu.
Výuka je realizována prostřednictvím přednášek, součástí je zpracování skupinového projektu na zadané téma v rámci cvičení. Výuka bývá doplňována přednáškou pozvaného odborníka z oboru a exkurzí ve vybrané obchodní společnosti zabývající se biopotravinami.

Kmenová literatura

1Nařízení Rady EU č. 2922/92; Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, o ekologickém zemědělství; Nařízení Rady (ES) č. 834/2007, o ekologické produkci a označování ekologických produktů
2Metodický pokyn pro ekologické zemědělství. MZe 1993; Interní dokumenty MZe
3Zákon č. 30/2006 Sb., úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a Vyhláška MZe ČR č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
4Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty č. 78/2004 Sb.
5Niggli, U.: History and concepts of food quality and safety in organic food production and processing. Handbook of Organic Food Safety and Quality. Cambridge, Woodhead Publishi
6Raman, S.: Agricultural sustainability: principles, processes, and prospects. New York, Food Products Press, 2006.
7Šarapatka, B., Urban, J.: Ekologické zemědělství v praxi. Šumperk, PRO-BIO, 2006
8Urban J., Šarapatka, B.: Ekologické zemědělství. MŽP, Praha 2003
9Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010. MZe ČR, Praha 2004
10Hamm U. a kol: Analysis of the European Market for organic food. OMIaRD, Schoul of management and business. 2002
11Prugar J: Kvalita rostlinných produktů ekologického zemědělství. ÚZPI. Praha 2000
12Štěrba M: Odbyt zemědělské produkce, propagace ekologického zemědělství. Bulletin ekologického zemědělství č. 12. PRO-BIO Šumperk, 1999
13Václavík, T.: Ekologické zemědělství a biodiverzita. Praha, MZe ČR, 2006.
14Václavík, T. a kol.: Český trh s biopotravinami 2007. Moravské Knínice,
15Václavík, T.: Biopotraviny a jejich prodej v maloobchodě. Praha, MZe ČR, 2006.

Doporučená Literatura

1Šánová P.: Cvičení z biopotravin. 2007