EJE16E

Právní vztahy k nemovitostem

KPrGarant předmětu: JUDr. Eva Kadlecová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 9.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk a Občanské právo
Popis, cíl a formy výuky:Průřezový předmět doplňující a rozšiřující znalost tzv. majetkových práv. Cílem je seznámit studenty se zvláštnostmi právních vztahů k nemovitostem jak podle obecné úpravy občanského zákoníku, tak zejména v režimu zvláštních zákonů v oblasti veřejného práv (právní vztahy vlastníka lesa, právní vztahy vlastníkakulturní nemovité památky, právní vztahy majitele vodní stavby - rybníka apod., nemovitosti, které jsou ve výlučném vlastnictví státu atd.) Dále vztah vlastnictví nemovitosti a katastrů nemovitostí - práce katastrálních úřadů, jejich poslání, katastrální operáty, co se zapisuje, účel zápisu apod.
Specifika vzniku a zániku vlastnického práva k nemovitostem, nemovitosti jako zástava apod. Cílem je pochopení komplexní povahy právních a jiných společenských vztahů, které se váží k nemovitostem.

Kmenová literatura

1Občanský zákoník, zák. č. 40/1964 Sb

Doporučená Literatura

1Občanský zákoník, zák. č. 40/1964 Sb.
2zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR
3Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
4Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
5Zákon č. 289/1995B Sb. lesní zákon
6Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změnách některých zákonů (vodní zákon)
7Zákon o státní památkové péči ve znění zákona č. 425/1190 Sb.