EEA05E

Zemědělská ekonomika I. (podniková)

KEGarant předmětu: prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:nespecifikovány
Popis, cíl a formy výuky:Zajistit pochopení a osvojení si základních ekonomických pojmů, kategorií, vztahů a potřebných metodických postupů
pro hodnocení všech jevů v agrárně-potravinářském komplexu z hlediska ekonomického. Vybraná témata budou zpracována v PC učebnách.
Obsah předmětu je zaměřen na pochopení a osvojení si důležitých ekonomických kategorií, vztahů a přístupů potřebných k orientaci a využívání pro všechny řídící pracovníky a podnikatele v agrárně-potravinářském komplexu. V předmětu se probírá ekonomická klasifikace výrobních zdrojů v zemědělství, vymezují a kvantifikují se ekonomické kategorie výsledků výroby a nákladů. Jsou charakterizovány rozhodující ekonomické vztahy: Probírá se podstata a fungování ekonomických nástrojů řízení APK v tržních vztazích. Pojednává se o vztahu ekologie a ekonomiky Jsou zde uvedeny základy agrární politiky.

Kmenová literatura

1Zpráva o stavu zemědělství v ČR za rok 2005,2006.MZe ČR Praha
2Synek M. a kol.: Ekonomika a řízení podniku, VŠE Praha 1997
3Holman R.: Ekonomie, 1.vydání C.H. Beck, Praha 1999
4Valach J.: Investiční rozhodování a dlouhodové financování, VŠE Praha, 1998
5Novotný Z. a kol.: Podniková ekonomika 1-4, Moraviapress 2002
6Pivrnec J.: Finanční analýza podniku, Grada Publishing, 1995
7Zákon č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
8Zákon 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
9Zákon 588/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Doporučená Literatura

1Svatoš M. a kol.: Ekonomika agrárního sektoru, PEF CZU, 2006
2Homolka J. a kol.: Zemědělská ekonomika I., PEF ČZU, 2005
3Rosochatecká E.: Ekonomika podniků, PEF CZU, 2006
4Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Praha 1999