EET06E

Ekonomika podniků II.-TF

KEGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomika podniků I
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je rozšíření a prohloubení znalostí získaných v povinném předmětu `Ekonomika podniku I`.
Tyto znalosti jsou vhodné pro navazující ekonomické předměty a potřebné pro studenty, kteří se budou zabývat
praktickou podnikatelskou činností.

Kmenová literatura

1Freiberg F.: Cash-flow: řízení likvidity podniku, Management Press, Praha, 1994
2Grünwald R, Holečková J.: Finanční analýza a plánování, VŠE, Praha,1994
3Synek M. a kol.: Ekonomika a řízení podniku, VŠE, Praha, 1994
4Sekerka B.: Finanční analýza na bázi účetních výkazů, Profess, Praha, 1997
5Wawrosz P.: Zdroje financování podnikatelské činnosti, Sagit, Praha, 1999
6Fotr J.: Příprava a zhodnocení podnikatelských projektů, Grada, Praha, 1996
7Valach J. a kol.: Finanční řízení podniku, Ekopress, Praha, 2000
8Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, Praha, 2003
9Zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník
10Zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání
11Zákon č. 328/91 sB., o konkurzu a vyrovnání
12Zákon č. 248/92 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

Doporučená Literatura

1Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, Praha, 2003
2Valach J. a kol.: Finanční řízení podniku, Ekopress, Praha, 2000
3Wawrosz P.: Zdroje financování podnikatelské činnosti, Sagit, Praha, 1999
4Zákon č. 513/91 Sb., obchodní zákoník
5Zákon č. 328/91 sB., o konkurzu a vyrovnání