EJE05E

Obchodní právo

KPrGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Základy právních nauk
Popis, cíl a formy výuky:Jde o výklad a aktivní osvojení vybraných problémů obchodního práva. Cílem je naučit studenty orientovat se v právní úpravě zejména majetkových a dalších vztahů souvisejících s podnikáním, dále vyjadřovat se v běžné právní terminologii, porozumět souvislostem obchodního práva s jinými právními odvětvími, osvojovat si samostatně právní informace a analyzovat právní problémy. Výuka probíhá formou přednášek a cvičení. Studijní materiály doplňující výuku a literaturu jsou studentům zpřístupňovány elektronicky.

Kmenová literatura

1Pelikánová I.a kol.: Obchodní právo,I. ASPI Publishig, Praha 2001
2Pelikánová I.a kol.: Obchodní právo, II. ASPI Publishig, Praha 2001
3Kotoučová J., Raban P.:Konkurs a vyrovnání, Orac, Praha 2001
4Śvarc a kol. Základy obchodního práva, Vydav. a naklad. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2005
5Janků a kol.. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, C.H. Beck, Praha 2006
6Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
7Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
8Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
10Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání
11Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

Doporučená Literatura

1Švarc a kol. , Základy obchodního práva, 2. vyd., Vydav. a naklad. Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň, 2005
2Janků a kol., Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, C. H. Beck, Brno 2006
3Zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
4Zák. č. 40/0964 Sb., občanský zákoník