EUE80E

Účetní závěrka DS

KOFGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Účetnictví pro podnikatele
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je osvojení si problematiky související se zpracováním účetní závěrky nejen podle České právní úpravy, ale i podle nadnárodních pravidel, zejména Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Předmět seznamuje studenty i s následným hodnocením míry spolehlivosti vykazovaných informací (audit). Předmět odpovídá obsahové náplni předmětu Účetnictví pro podnikatele ve druhém stupni systému certifikace svazu účetních.

Kmenová literatura

1Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
2Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví
3České účetní standardy
4Kovanicová D.: Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům, Polygon, Praha 2004, ISBN 80-7273-095-9
5Kovanicová D: Finanční účetnictví – světový koncept, Polygon, Praha 2003, ISBN 80-7273-090-8
6Daňové zákony ČR v aktuálním znění

Doporučená Literatura

1Kynclová, D.: Účetní závěrka, PEF ČZU, vydání říjen 2005
2Ryneš, P.: Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2009, ANAG, Olomouc 2009, ISBN: 978-80-7263-503-0
3MERITUM TÉMA Účetní závěrka2008, ASPI, Praha 2008, ISBN: 978-80-7357-385-0
4Kynclová, D., Hinke, J.:Cvičení z účetní závěrky, skriptum PEF ČZU, Praha 2006, ISBN: 80-213-1417-6