EUE80Z

Účetní závěrka DS

KOFGarant předmětu:

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7. 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Účetnictví pro podnikatele
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je osvojení si problematiky související se zpracováním účetní závěrky nejen podle České právní úpravy, ale i podle nadnárodních pravidel, zejména Mezinárodních standardů finančního výkaznictví. Předmět seznamuje studenty i s následným hodnocením míry spolehlivosti vykazovaných informací (audit). Předmět odpovídá obsahové náplni předmětu Účetnictví pro podnikatele ve druhém stupni systému certifikace svazu účetních.

Kmenová literatura

1Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
2Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví
3České účetní standardy
4Daňové zákony ČR v aktuálním znění
5Kovanicová D.: Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům, Polygon, Praha 2004, ISBN 80-7273-095-9
6Kovanicová D: Finanční účetnictví – světový koncept, Polygon, Praha 2003, ISBN 80-7273-090-8

Doporučená Literatura

1Březinová, H.: Účetní závěrka, PEF ČZU Praha, 2000.