EED06E

Ekonomika světového zemědělství EAD

KEGarant předmětu: Ing. Zbyněk Kuna, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 7.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Ekonomika agrárního sektoru
Popis, cíl a formy výuky:Získání základních znalostí fungování ekonomiky agrokomplexu v celosvětovém měřítku. Seznámení studenntů s metodickými přístupy mezinárodní komparace úrovně zemědělství. Základní formu výuky tvoří přednášky, cvičení, semináře a zpracování projektu v návaznosti na téma diplomové práce. Je využito bibliografických databází, tématických videozáznamů apod.

Kmenová literatura

1World Bank Atlas, World Bank, Washington
2Svatoš a kol.: Ekonomika zemědělství a evropská integrace, Praha, 1999
3Cihelková Eva a kol.: Světová ekonomika – regiony a integrace, Grada Publishing, Praha 2002
4Kolektiv KSE VŠE Praha: Proměny světové ekonomiky a Česká republika, Nakl. Máchova kraje, 1996
5Vallin J.: Světové obyvatelstvo, Praha, Academia, 1992
6Encyklopedie Zeměpis světa, Praha, Columbus, 1994
7Demographic Yearbook, UN

Doporučená Literatura

1Kuna Zbyněk: Rozvojové země ve světové ekonomice, ČZU-PEF, Praha, 2010, 132 s.
2FAO Production Yearbook, UN, Řím
3FAO Trade Yearbook, UN, Řím
4FAO Fishery Statistics, UN, Řím
5Jeníček V, Foltýn J: Globální problémy a světová ekonomika, Praha, C.H.Beck, 2003
6National Accounts Statistics, UN
7Kuna, Z.: Demografický a potravinový problém světa, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2010, 340 s.