EHE02E

Ekonomická sociologie PAE

KHVGarant předmětu: prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Obecná ekonomie I, Obecná ekonomie II, Rurální sociologie
Popis, cíl a formy výuky:Cílem předmětu je seznámit studenty s některými náhledy na ekonomii zasazujícími ji do širších sociálních souvislostí. S tím souvisí i snaha přiblížit vybrané školy v ekonomii a sociologii, které směřují k překlenutí ustálené „dělby práce“ mezi ekonomií a ostatními sociálními vědami. To pomůže studentům sledovat druhý cíl předmětu: s využitím teoretických konceptů sociologie (včetně ekonomické sociologie), ekonomie a dalších sociálních věd jsou studenti připravováni k tomu, aby zvládali praktické regionální rozvojové aktivity v jejich sociálně-kulturní dimenzi, a to především v oblasti sociálního kapitálu, utváření institucí a kapacit pro tento rozvoj (jedná se o záležitosti, na které klade důraz jak EU, tak Světová banka i další nadnárodní organizace). Předmět kombinuje teoretické přednášky s praktickými semináři za využití participativních přístupů a případových studií (včetně multimediálních programů a TV dokumentů).
Předmět ukazuje na podobnosti a odlišnosti sociálních věd, především ve vztahu ekonomie a sociologie. Přibližuje pohledy ekonomů na záležitosti sociálního života a obráceně pohledy sociologů na záležitosti ekonomie. Činí tak z pohledu historického i z pohledu současnosti (od A. Smitha, K. Marxe, M. Webera, E. Durkheima, přes klasickou ekonomii, funkcionalismus, strukturalismus a symbolický interakcionalismus až po G. Beckera, institucionální ekonomii a novou ekonomickou sociologii). Takto získané vědomosti jsou v druhé části předmětu překlopeny do problematiky venkova/regionů a jejich rozvoje. Proto je také oslovena problematika regionálního/rurálního rozvoje kombinuje v praxi sociální, ekonomické, kulturní, politické i environmentální dimenze oslovené ve vybraných teoriích ekonomie a sociologie. Tato problematika je tak osvětlena prostřednictvím probíraných teoretických konceptů a jejich aplikací v modelech regionálního/venkovského rozvoje používaných u nás, tak v EU.

Kmenová literatura

1Coser, L.A. 1977. Masters of Sociological Thought (second edition). Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
2Douwe van der Ploeg, J., Renting, H. Minderhound-Jones, M (eds.). 2000. The Socio-Economic Impact of Rural Development: Realities and Potentials. Sociologia Ruralis 40 (4): 391-543
3Hann, C. 2000. Social Anthropology. London: Hodder & Stoughton Ltd.
4Hlaváček, J a kol. 1999. Mikroekonomie sounáležitosti se společenstvím. Praha: Karolinum
5Kabele, J. 1998. Přerody (Principy sociálního konstruování). Praha: Karolinum.
6Lin, N. 2001. Social Capital (A Theory of Social Structure and Action). Cambridge University Press
7Lowe, P. 2000. The Challenges for Rural development in Europe. Pp. 19-31 in Conference Proceedings (5th European Conference on Higher Agricultural Education): “From Production Agri
8Mlčoch, L. 1997. Zastřená vize ekonomické transformace (Česká ekonomika mezi minulostí a budoucností. Institucionální pohled). Praha: Karolinum.
9Polanyi, K. 1967. The Great Transformation (The Political and Economic Origin of Our Time). Boston: Beacon Press.
10Putnam R. 1993. Making Democracy Work: Civic Tradition in Modern Italy. Princeton University Press.
11The Handbook of Economic Sociology by Neil J. Smelser (Editor), Richard Swedberg (Editor). Princeton University Press.
12Mlčoch, L. 2002. Moc slova. Praha: Karolinum
13Giddens, A. 1989. Sociology. Cambridge: Polity Press.

Doporučená Literatura

1Granovetter, Mark, Swedberg, Richard. (eds). 1992. The Sociology of Economic Life. Westview Press.
2Jonáš, Jiří a kolektiv. 1994. Oslava ekonomie (přednášky laureátů Nobelovy ceny za ekonomii). Praha: Academia.
3Hudečková, H., Lošťák, M. 2002. Sociologie a její aplikace v regionálním/rurálním rozvoji. Praha: PEF ČZU.
4Mlčoch, L. Machonin, P., Sojka, M. 2000. Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989 (alternativní pohled). Praha: Karolinum
5Mlčoch, Lubomír. 1996. Institucionální ekonomie (Učební texty pro studenty vysokých škol). Praha: Karolinum.
6Newby, H. 1982. Rural Sociology and Its Relevance to the Agricultural Economist: A Review. Journal of Agricultural Economics 33 (2): 125-165.
7Swedberg, R. 2003. Principles of Economic Sociology. Princeton University Press.