EEA72E

Zemědělská ekonomika

KEGarant předmětu: Ing. Dobroslava Pletichová

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 3.
Hodin přednášek/semestr: 14
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:nespecifikovány
Popis, cíl a formy výuky:Zajistit pochopení a osvojení si základních ekonomických pojmů, kategorií, vztahů a potřebných metodických postupů
pro hodnocení všech jevů v agrárně-potravinářském komplexu z hlediska ekonomického.
Obsah předmětu je zaměřen na pochopení a osvojení si důležitých ekonomických kategorií, vztahů a přístupů potřebných k orientaci a využívání pro všechny řídící pracovníky a podnikatele v agrárně-potravinářském komplexu. V předmětu se probírá ekonomická klasifikace výrobních zdrojů v zemědělství, vymezují a kvantifikují se ekonomické kategorie výsledků výroby a nákladů. Jsou charakterizovány rozhodující ekonomické vztahy: Probírá se podstata a fungování ekonomických nástrojů řízení. Jsou zde uvedeny základy agrární politiky EU.

Kmenová literatura

1Svatoš M. a kol.: Ekonomika agrárního sektoru, PEF ČZU, 2007
2Synek M. a kol.: Ekonomika a řízení podniku, VŠE Praha 1997
3Holman R.: Ekonomie, 1.vydání C.H. Beck, Praha 1999
4Valach J.: Investiční rozhodování a dlouhodové financování, VŠE Praha, 2001
5Novotný Z. a kol.: Podniková ekonomika 1-4, Moraviapress 2002
6Pivrnec J.: Finanční analýza podniku, Grada Publishing, 1995
7Zákon č. 151/1997 Sb.
8Zákon 586/1992 Sb.
9Zákon 588/1992 Sb.
10Kubátová, K.: Daňová teorie, 2007
11Dvořáková D., Voáčková H., Müllerová, L.: Účetní předpisy pro podnikatele, 2007
12Pelc, V.: Daňové odpisy po novele 2005, Grada 2005

Doporučená Literatura

1Homolka J. a kol.: Zemědělská ekonomika I., PEF ČZU, 2002
2Rosochatecká E.: Ekonomika podniků, PEF CZU, 2000
3Zpráva o stavu českého zemědělství. MZe ČR, Praha
4Podpora zemědělství v rozšířené Evropě, MZe ČR 2003