EEA73E

Ekonomika odvětvová

KEGarant předmětu: prof. Ing. Jaroslav Homolka, CSc.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 6. 8.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Zemědělská ekonomika I.
Popis, cíl a formy výuky:Na základě poznatků zemědělské ekonomiky rozšířit potřebnou znalost fungování ekonomiky zemědělského podnikání
a ekonomiky odvětví . Naučit studenty metodám hodnocení podnikatelské činnosti a analýzy ekonomiky odvětví
v rámci agrárního sektoru. Dále získat potřebné znalosti o fungování tržního mechanismu v oblast zpracování a odbytu zemědělských a potravinářských výrobků.
Předmět je zaměřen na metody hodnocení různých opatření při podnikání a na hlubší analýzu faktorů ovlivňujícíhc ekonomiku výroby finálních produktů ve vertikální propojenosti a principy a zvláštnosti trhu zemědělských a potravinářských komodit a vliv finalizace výrobku na konečnou efektivnost a agrárním sektoru.

Kmenová literatura

1Mezera J.,Dvořák J.,: Panorama potravinářského průmyslu MZe, VÚZE Praha 2002
2Poděbradský Z.,:Nové poznatky ekonomiky chovu skotu a prasat, UVTIZ Praha 1999 a 2000
3Kolektiv: Nákladovost zemědělských výrobků, VÚZE Praha 2003
4Zákon č. 526/1990 Sb. \" O cenách\" ve znění pozdějších předpisů
5Zákon č. 256/2000 Sb. \" O Státním zemědělském intervenčním fondu\" ve znění pozdějších předpisů
6Zákon č. 252/1997 Sb. \" O zemědělství\" ve znění pozdějších předpisů
7ČSN pro produkty rostlinného a živočišného původu
8Statistické informace řadu Rostlinná a živočišná výroba, ceny
9Píč a kol.: Ekonomika odvětví zemědělsko potravinářského komplexu, PEF VŠZ Praha 1988

Doporučená Literatura

1Peterová J.: Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů, PEF ČZU Praha 2000
2Mach J.,Žídková D.: Cvičení ze zemědělské ekonomiky II. PEF ČZU Praha 2001
3Situační a výhledové zprávy RV a ŽV, MZe ČR, Praha, 2003
4Kavka M. a kol.: Standardy zemědělských výrobních technologií, MZe ČR, Praha 2000
5Agris- Agrární www portál, PEF ČZU v Praze a MZe ČR