ERE17E

Marketingové řízení PAE

KRGarant předmětu: Ing. Jiří Čerkasov

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 8.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 14
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Teorie řízení, Ekonomika agrárního sektoru, Provoz a hospodaření podniků, Informatika, Ekonomika podniku
Popis, cíl a formy výuky:Poskytnout rozšiřující znalosti a dovednosti potřebné pro marketingové řízení na úrovni podniků agrobyznysu, včetně marketingových přístupů k řízení výrobkových řetězců. Získání praktických dovedností při uplatňování vybraných koncepcí marketingového řízení podniků je podporováno prezentací poznatků z vlastního výzkumu přednášejících a dále vzorovými příklady z působení organizací mezinárodního obchodu a zahraničních podniků.
Formy výuky přednášky a cvičení, z nichž část je vedena seminární formou. Ve cvičeních je studentům poskytováno metodické vedení ( např. vzorové případové studie) pro praktické aplikace metod marketingového terénního průzkumu a návazné samostatné zpracování projektů pro uplatnění marketingové strategie podniku či služeb pro podniky. Úspěšná prezentace a obhajoba semestrálního projektu je podmínkou zápočtu.

Kmenová literatura

1Horáková, I.: Marketing v současné světové praxi, Grada, Praha, 1992
2Kinnear, C., Taylor, R.J.: Marketing Research, McGraw-Hill, Inc., 1991
3Kotler, P.: Marketing management, Victoria Publishing, Praha, 1992
4McCArthy, E., Perrault,W.: Základy marketingu, Victoria Publishing, Praha, 1995
5Lyková, J. : Marketingový audit a kontrola, Grada, Praha 2000
6Berkowitz, E., Kerin, R., Rudelius, A., H.,: Marketing W.: Irwin/McGraw-Hill 1999
7Belch, G. E., Belch, M. A.,: Introduction to Advertising and promotion. Irwin 1995
8Toscani, O.:Reklama je navoněná zdechlina . Slovart 1996
9Komárková, R., Rymeš, M., Vysekalová, J. : Psychologie trhu. Grada 2000
10Něměc, P. : Public Relations komunikace v konfliktních a krizových situací. Management Press 1999
11Vysekalová, J., Komárková, R.; Psychologie reklamy. Grada publishing 2000
12Storbacka, K., Lechtinen, J.R.: Řízení vztahu se zákazníky. Grada 2001
13Ottman, A., J., Green marketing - opportunity for innovation sec. edition. J. Ottmann Consulting Inc 1998 ISBN 1-59457-07

Doporučená Literatura

1Horáková, I.: Marketing v současné světové praxi, Grada, Praha, 1992
2Kinnear, C., Taylor, R.J.: marketing Research, McGraw-Hill, Inc., 1991
3McCArthy, E., Perrault,W.: Základy marketingu, Victoria Publishing, Praha, 1995
4YKOVÁ, J.:Marketigový audit a kontrola ,Grada publishing 2000
5PŘIBOVÁ,M., MLYNÁŘOVÁ, L., HINDLS, R., HRONOVÁ, S.,: Strategické řízení značky, Ekopress, Praha 2000