EUE20E

Potravinářské zbožíznalství

KOFGarant předmětu: Ing. Petra Šánová, Ph.D.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 4.
Hodin přednášek/semestr: 20
Hodin cvičení/semestr: 20
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Zemědělské zbožíznalství
Popis, cíl a formy výuky:Předmět poskytuje přehled o potravinářské politice EU a ČR, o zajištění bezpečnosti potravin, systému HACCP, o klasifikaci potravinářského zboží, šířce a hloubce sortimentu včetně identifikace zboží na českém i evropském trhu. Důraz je kladen i na prostředky spotřebitelské orientace a komunikace se zákazníkem. V souvislosti s tržní realizací potravinářského zboží v maloobchodní i velkoobchodní síti jsou studenti seznamováni i se základními zásadami správného skladování, riziky znehodnocení potravinářského zboží a jeho certifikace s přihlédnutím k podmínkám a metodikám používaných v ČR a EU.
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled zbožíznalství potravin a pochutin z pohledu klasifikace, šíře a hloubky potravinářského sortimentu a navázat tak na předmět "Zemědělské zbožíznalství". Studenti by měli získat i rámcový přehled o metodách správného zacházení s potravinářskými produkty během skladování a uvádění do oběhu v souvislosti s aplikací zákona o potravinách a souvisejících právních předpisů. Cílem předmětu je také poskytnout znalostní předpoklady pro navazující předměty obchodu.
V rámci výuky je požadováno zpracování skupinového projektu na zadané téma pro vybranou skupinu potravinářského zboží.

Kmenová literatura

1Anderle, Schwarz a kol.: Zbožíznalství - poživatiny - potraviny, pochutiny. SNTL Praha 2001
2Zákon o potravinách a tabákových výrobcích č. 110/1997 v aktuálním znění + souvztažné vyhlášky
3Červenka J. - Poděbradský Z.: Výroba, jakost a obchod s mlékem v podmínkách EU. IPC PEF. ČZU v Praze 2004
4Situační a výhledové zprávy MZe
5různé ČSN - specifické požadavky na konkrétní potraviny a skupiny potravin
6Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích v novelizovaném znění
7 Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči v novelizovaném znění

Doporučená Literatura

1Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
2Studijní materiál pro výuku v systému Moodle ČZU.