ERE39E

Teorie řízení PAE

KRGarant předmětu: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr. h. c.

Detail předmětu

Typ předmětu:
Zařazení do semestru: 5.
Hodin přednášek/semestr: 28
Hodin cvičení/semestr: 28
Exkurze:0
Zkouška: písemná a ústní
Předpoklady:Kybernetika v řízení, Obecná ekonomie I. a II., Psychologie
Popis, cíl a formy výuky:Osvojení si zásad řídící práce manažera z hlediska efektivního vedení pracovních týmů a podnikatelských subjektů. Základní formou výuky jsou přednášky, případové studie a samostatné zpracování projektů, k nimž je studentům poskytováno metodické vedení v průběhu výukového programu pro cvičení.

Kmenová literatura

1Baťa, T. J. Švec pro celý svět. Praha: Melantrich, 1991
2Čakrt, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů Praha: Management Press, 2000
3Donnelly, J.H., Gibson, J.L., Ivanicevich, J.M. Management. Praha: Grada, 1997
4Frehr, H.U. Total Quality Management. Brno: Unis, 1995
5Hammer, M., Champy, J. Reengineering - radikální proměna firmy. Praha: Management Press, 1993
6Havlena, V., Štecha, J. Moterní teorie řízení. Praha: ČVUT, Elektronická fakulta, 2000
7Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J. Strategické řízení. Praha: ČZU v Praze, 1996
8Hron, J. Teorie řízení. Praha: ČZU v Praze, 1996
9Koontz,H., Weihrich, H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993
10Mach, J. a kol. Mikroekonomie. Praha: ČZU v Praze, 1996
11Palán, J.F., Kotvová, H. Management organizační změny. Praha: ČZU v Praze, 1998
12Synek, M. a kol. Ekonomika řízení podniku. Praha: VŠE, 1997
13Šuleř, O. Manažerské techniky. Olomouc: Rubico, 1995
14Wisniewski, M. Metody manažerského rozhodování. Praha: Grada, 1996
15Zadražilová, D., Khelerová, V. Management obchodní firmy. Praha: Grada, 1994,

Doporučená Literatura

1Blažek, L. Úvod do teorie řízení podniku Brno: Masarykova Univerzita, 1999
2Drucker, P.F. Efektivní vedoucí. Praha: Management Press, 1992
3Bělohlávek F., Košťan P., Šuleř, O. Management. Olomouc: Rubico, 2001
4Hammer, M., Champy, J. Reengineering - radikální proměna firmy. Praha: Management Press, 1993
5Hron, J., Tichá, I., Dohnal, J. Strategické řízení. Praha: ČZU v Praze, 1996
6Hron, J. Teorie řízení. Praha: ČZU v Praze, 1996
7Skalický, J. Teorie řízení 1, Brno: Zdeněk Novotný, 2002, Vysoké učení technické; brož.